300041314_5356887037731050_970549495766944158_n

„Młodzi, innowacyjni, profesjonalni – nowe możliwości dla młodych rolników”

Związek Młodzieży Wiejskiej realizuje operację pn. „Młodzi, innowacyjni, profesjonalni – nowe możliwości dla młodych rolników”
Partner KSOW: Związek Młodzieży Wiejskiej
Czas trwania projektu: 04.05.2022–31.10.2023
Budżet projektu: 139 453,24 zł
Kwota kosztów kwalifikowanych – 132 791,72 zł
Odbiorcy projektu:
• uczniowie szkół rolniczych, rolnicy i domownicy rolników oraz członkowie organizacji pozarządowych zamieszkujący obszary wiejskie województw małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego
Opis projektu oraz jego cele:
Widząc zachodzące zmiany na obszarach wiejskich spowodowane sytuacją demograficzną oraz aspektami ekonomicznymi związanymi z prowadzeniem gospodarstw rolnych, wychodzimy naprzeciw tym problemom, organizując cykl szkoleń dla młodych rolników skupiających się na dywersyfikacji źródeł dochodów gospodarstw wiejskich oraz rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez popularyzację przetwórstwa lokalnego, skróconych łańcuchów dostaw oraz rolniczego handlu detalicznego, a także kooperacji rolników w ramach wspólnego rynku.
„Młodzi, innowacyjni, profesjonalni – nowe możliwości dla młodych rolników” – w ramach projektu uczestnicy wezmą udział w cyklu szkoleń połączonych z prezentacjami w gospodarstwach rolnych. Proponowane szkolenia będą stanowiły platformę wiedzy, oferującą uczestnikom, w tym przypadku młodzieży, szanse na podniesienie kompetencji i świadomości z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, przetwórstwa, współpracy rolników i innych podmiotów zlokalizowanych na wsiach oraz innych zagadnień poruszanych w zadaniu, celem wykorzystania ich w życiu codziennym. Podczas prezentacji w gospodarstwach zostaną omówione zagadnienia samego przetwórstwa lokalnego i sprzedaży bezpośredniej, korzyści i trudności w ramach podejmowanych form przedsiębiorczości oraz aspekty współpracy z innymi podmiotami. Połączenie szkoleń ze spotkaniami w gospodarstwach, z uwagi na zróżnicowanie, będzie jednocześnie bardziej atrakcyjne i ciekawe w przekazie informacji, skutkując większym zobrazowaniem w terenie przedstawianych zagadnień. Przeprowadzenie zajęć w gospodarstwach z osobami zajmującymi się przetwórstwem i prowadzeniem działalności gospodarczej, pozwoli w bardziej praktyczny, a na pewno obrazowy i trwały sposób przysposobić wiedzę uczestnikom.
Projekt pozwoli na aktywizacje młodych rolników oraz zachęci ich do podejmowania innowacyjnych działań w swoich gospodarstwach. Poruszane zagadnienia przyczynią się do wzrostu świadomości młodego pokolenia obszarów wiejskich na temat możliwości realizacji działań wspólnych rolników, w szczególności w zakresie przetwórstwa lokalnego oraz sprzedaży bezpośredniej, skutkujących rozwojem gospodarstw w ich lokalnych środowiskach oraz przekazanie tej wiedzy kolegom i koleżankom po powrocie do swoich miejscowości oraz szkół. Spotkania w gospodarstwach i wykłady prowadzone przez ekspertów, przewidziane w ramach szkolenia, przyczynią się do wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
————————————————————-
Priorytet 1 PROW: Wsparcie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. (lub inny opis, zależny od numeru)
Cele KSOW
Cel 1: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Działanie 6 KSOW: Ułatwienie wymiany wiedzy między podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.
Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.