Standardy ochrony małoletnich

Standardy ochrony małoletnich organizatora wypoczynku – Związku Młodzieży Wiejskiej” są jednym z elementów systemowego rozwiązania ochrony małoletnich przed krzywdzeniem i stanowią formę zabezpieczenia ich praw.

Należy je traktować jako jedno z narzędzi wzmacniających i ułatwiających skuteczniejszą ochronę małoletnich przed krzywdzeniem. Dokument określa standardy ochrony małoletnich, stanowiące zbiór zasad i procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia ich bezpieczeństwa. Jego najważniejszym celem jest ochrona małoletnich przed różnymi formami przemocy oraz budowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska w trakcie organizowanej formy wypoczynku.

W konstruowaniu „Standardów ochrony małoletnich” przyjęto następujące założenia:

  • Do pracy w organizowanej formie wypoczynku Związek Młodzieży Wiejskiej nie zatrudnia osób mogących zagrażać bezpieczeństwu małoletnich.
  • Osoby zatrudnione w danej formie wypoczynku potrafią zdiagnozować symptomy krzywdzenia małoletniego oraz podejmować interwencje w przypadku podejrzenia, że małoletni jest ofiarą przemocy na organizowanej formie wypoczynku.
  • Podejmowane na danej formie wypoczynku postępowania są zorganizowane w sposób zapewniający małoletnim skuteczną ochronę i nie mogą naruszać praw dziecka, praw człowieka oraz bezpieczeństwa danych osobowych maloletnich.
  • Małoletni dowiadują się, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami.
  • Małoletni są informowani, do kogo zwracać się o pomoc w sytuacjach dla nich trudnych.
  • Małoletni są informowani przez rodziców/opiekunów prawnych oraz w trakcie organizowanej formy wypoczynku przez wychowawców o konieczności przestrzegania przez małoletnich obowiązujących  zasad bezpieczeństwa.
  • Rodzice/prawni opiekunowie małoletniego posiadają od organizatora wypoczynku wiedzę m.in. o rodzaju zapewnionej małoletniemu opieki medycznej, programie organizowanej formy wypoczynku, wyżywieniu podczas pobytu, zasadach wypoczynku ustalonych przez jego organizatora oraz możliwości ewentualnych odwiedzin u dziecka.
  • Rodzice/prawni opiekunowie małoletniego powiadamiają kierownika wypoczynku o chorobach i dolegliwościach swego dziecka, a jeśli jest ono w trakcie leczenia, ustalają sposób przyjmowania przez nie leków. Informują kierownika wypoczynku o wszelkich nietypowych problemach medycznych dziecka które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i komfort dziecka lub innych uczestników.
  • Działania podejmowane w ramach ochrony małoletnich przed krzywdzeniem są przez organizatora oraz kierownika formy wypoczynku dokumentowane oraz monitorowane i poddawane okresowej weryfikacji.

W plikach do pobrania znajdują się dwie wersje dokumentu: pełna i skrócona (dla osób małoletnich).

Pliki do pobrania:

Standardy ochrony małoletnich (wypoczynek) – wersja pełna

Standardy ochrony małoletnich (wypoczynek) – wersja skrócona

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.