Projekt „Sukces od zaraz”

Związek Młodzieży Wiejskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 6 lok. 6 informuje, iż został beneficjentem projektu „Sukces od zaraz” nr RPDS.09.01.01-02-0046/20-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, nr RPDS.09.01.01-02-0046/20-00.

Projekt jest realizowany w okresie 1.04.2022 do 30.06.2023.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 60 osób (36 K i 24 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie woj. dolnośląskiego do 06.2022 r. poprzez realizację zaplanowanych działań w ramach Indywidualnej Ścieżki Reintegracji.

Biuro projektu znajduje się w Legnicy, ul. Okrzei 12, Legnica 59-220. Jest otwarte od 8.00 do 16.00 i w tych godzinach uczestnicy i uczestniczki mogą osobiście kontaktować się z kadrą projektu i uzyskać dostęp do dokumentacji.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.