Projekt MOŻESZ WSZYSTKO!

Związek Młodzieży Wiejskiej  został wybrany, uczestnicząc w naborze nr FELU.09.04-IP.02-001/23 organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, do przeprowadzenia projektu pn.: „MOŻESZ WSZYSTKO!”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach 1.Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet IX Zaspakajanie potrzeb rynku pracy, Działanie FELU.09.04 Zrównoważony rynek pracy.

Wartość projektu opiewa na kwotę 2 075 995,78 zł, w tym 1 764 596,41 zł stanowi wkład EFS.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie osoby pozostające bez pracy zamieszkujące w województwie lubelskim.

Cel projektu 

Głównym celem projektu do 31.05.2025 r. jest doprowadzenie do zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy i zwiększenie możliwości zatrudnienia 96 osób (82Kobiety/14Mężczyzn), osób (od 18 r.ż.), pozostających bez pracy (w szczególności  kobiet, w tym bezrobotnych i biernych zawodowo), zamieszkujących w województwie lubelskim, w tym min. 48 osób (41Kobiet/7Mężczyzn) długotrwale bezrobotnych  i min. 10 (8 Kobiet/2 Mężczyzn) osób z niepełnosprawnościami.

 Co mogą otrzymać bezpłatnie uczestnicy projektu? 

Nasi uczestnicy w ramach projektu otrzymają bezpłatne wsparcie w postaci:

 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) – 4h
 • indywidualne poradnictwo zawodowe – 6h
 • fakultatywne indywidualne poradnictwo psychologiczne – 6h (dla 48 UP wykazujących taką potrzebę)
 • wysokiej jakości szkolenie zawodowe prowadzące do nabycia kompetencji i/lub kwalifikacji –

rodzaj szkolenia wskazany zostanie w toku projektu, w oparciu o ustalenia zawarte w IPD UP –średnio 120 godzin

 • udział w 4 miesięcznym stażu zawodowym
 • pośrednictwo pracy – 5h
 • wsparcie dodatkowe – opieka nad dzieckiem lub członkiem rodziny potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Dodatkowo nasi uczestnicy otrzymają wsparcie w zakresie:

 • stypendium szkoleniowe i stażowe
 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie forma wsparcia
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem
 • materiały szkoleniowe i catering

Realizacja Projektu przypada na okres od 01.01.2024 r. do 31.05.2025 r.

PLANOWANE EFEKTY

Trwałość rezultatów projektu dotyczy doprowadzenie do zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy i zwiększenie możliwości zatrudnienia z województwa lubelskiego:

 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 87 osób, w tym 74 kobiety i 13 mężczyzn)
 • Liczba osób, które podniosły poziom wiedzy w zakresie równości kobiet i mężczyzn dzięki wsparciu w programie – 87 osób, w tym 74 kobiety i 13 mężczyzn)
 • Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy po opuszczeniu programu – 36 osób, w tym 31 kobiety i 5 mężczyzn)
 • Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 10 osób, w tym 8 kobiet i 2 mężczyzn)
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu Projektu – 36 osób, w tym 31 kobiety i 5 mężczyzn)

REKRUTACJA

Od 1 stycznia 2024  r. rozpoczął się nabór uczestników do projektu

Poniżej zamieszczamy dla wszystkich chętnych dokumentację rekrutacyjną Uczestnika/Uczestniczki projektu. Wypełnione formularze rekrutacyjne można składać na dwa sposoby:

a) osobiście w Biurze projektu w dniach roboczych w godz. 8-16,

b) pocztą na adres Biura projektu: Al. Niepodległości 11, pokój nr 2 w Kraśniku (23-204),

Na wszelkie pytania odpowie zawsze nasz personel, który służy pomocą wszystkim zainteresowanym projektem jak i wszystkim naszym uczestnikom i uczestniczkom. 

Zapraszamy do kontaktu: tel.: 882 563 982, mozeszwszystko@zmw.pl

Uwaga! Prosimy o wydruk formularzy po uprzednim zapisaniu na dysku twardym komputera.

Pliki do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1– Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku zaangażowania w innych projektach.

Załącznik nr 5 – Regulamin zwrotu kosztów dojazdu.

Załącznik nr 6 – Regulamin organizacji staży zawodowych.

Oświadczenie UP o wyrażeniu zgody na publikowanie wizerunku.

Oświadczenie o specjalnych potrzebach.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #zkzmw #MOŻESZWSZYSTKO!

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.