2024 OMPR poziom

Zaproszenie do udziału w XLI Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, studentów, młodych producentów rolnych oraz dyrektorów, nauczycieli i partnerów do udziału w XLI Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych. W zeszłym roku do rywalizacji w OMPR wystartowało łącznie około 1500 uczestników. Szczególny charakter tegorocznej edycji Olimpiady nadaje Patronat Honorowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Czesława Siekierskiego.

W Olimpiadzie mogą brać udział producenci rolni: rolnicy, domownicy w gospodarstwach rolnych, właściciele i współwłaściciele gospodarstw rolnych, członkowie Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w wieku od 16 do 40 roku życia, uczniowie szkół średnich, zasadniczych szkół zawodowych oraz pozostałych szkół ponadpodstawowych, pobierający naukę na profilu o charakterze rolniczym, ogrodniczym, weterynaryjnym lub innym bezpośrednio powiązanym z działalnością rolniczą,  a także studenci kierunków rolniczych i przyrodniczych.

Tegoroczna edycja Olimpiady Młodych Producentów Rolnych będzie skupiać się na następujących zagadnieniach:

 • Produkcja roślinna, nawożenie i ochrona roślin;
 • Produkcja zwierzęca;
 • Mechanizacja rolnictwa;
 • Ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, biogaz i biometan oraz wpływ zmian klimatu na działalność rolniczą;
 • Ekonomika i zarządzanie, system ubezpieczeń rolniczych;
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy;
 • Zagadnienia dotyczące Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Olimpiada przebiegać będzie trójetapowo, począwszy od eliminacji środowiskowych (szkolnych lub powiatowych), poprzez Finały Wojewódzkie, a kończąc na Finale Krajowym, który odbędzie się w dniu 8 marca 2024 roku., podczas XXIX Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach.

Struktura organizacyjna Olimpiady Młodych Producentów Rolnych:

 • Eliminacje środowiskowe są organizowane przez szkoły rolnicze lub struktury terenowe ZMW na terenie danego powiatu w celu wyłonienia uczestników, którzy wezmą udział w Finałach Wojewódzkich;
 • Finały Wojewódzkie OMPR organizowane są przez Prezesów Wojewódzkich ZMW lub wyznaczonych do tego Koordynatorów. Udział w FW OMPR mogą wziąć uczniowie zgłoszeni przez szkoły rolnicze (Załącznik nr 3 – zgłoszenia dla szkół), laureaci Finałów Powiatowych oraz studenci i rolnicy indywidualni (Załącznik nr 4 – zgłoszenia indywidualne). Zgłoszenie należy przesłać na 7 dni przed planowanym Finałem Wojewódzkim. Harmonogram Finałów Wojewódzkich, zawierający informacje o terminie, miejscu oraz dane koordynatora, znajduje się poniżej. Studenci oraz rolnicy indywidualni muszą przedstawić dokument uprawniający do udziału w Olimpiadzie np. dyplom ukończenia szkoły, studiów, potwierdzenie kwalifikacji zawodowych lub oświadczenie wraz odcinkiem podatku rolnego. Wszelkie informacje dotyczące Finałów Wojewódzkich udzielają koordynatorzy wojewódzcy.
 • Finał Krajowy będzie miał formułę jednodniową i składać się będzie z trzech etapów: części pisemnej, części praktyczne oraz części ustnej. W Finale Krajowym udział bierze po 5 uczestników, którzy uzyskali najlepszy wynik w Finałach Wojewódzkich. Więcej informacji dotyczących Finału Krajowego wkrótce.

Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej jest pomysłodawcą i głównym inicjatorem powstania Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Olimpiada od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych ludzi żywo związanych z problematyką rolniczą. Jest współzawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, zarówno praktycznej jak i teoretycznej. Osiągając cele Olimpiady, młodzi producenci wzbogacają swoje umiejętności zawodowe a jednocześnie pogłębiają wiedzę i doświadczenie, przyczyniając się do systematycznego rozwoju polskiego rolnictwa.

Celami przyświecającymi organizacji kolejnych edycji Olimpiady jest m. in.:

 • rozwijanie twórczych zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej wiedzy rolniczej wśród młodych producentów rolnych;
 • rozbudzanie ambicji dalszego doskonalenia zawodowego i praktycznego;
 • wymiana doświadczeń i przekazywanie dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym;
 • popularyzacja wśród rolników i członków ich rodzin ochrony środowiska naturalnego, w obszarach: adaptacji do zmian klimatu i gospodarki wodnej, ochrony powietrza, ochrony wód, gospodarki odpadami oraz różnorodności biologicznej;
 • popularyzacja osiągnięć, promowanie innowacyjnego i konkurencyjnego rolnictwa;
 • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem w zakresie wykraczającym ponad wiadomości i umiejętności zawodowe objęte programem nauczania w szkołach rolniczych oraz na studiach wyższych prowadzonych na kierunkach rolniczych i przyrodniczych;
 • upowszechnianie wiedzy na temat środków europejskich i krajowych przeznaczonych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich;
 • zachęcanie do podejmowania współpracy pomiędzy rolnikami, środowiskami akademickimi oraz szkołami rolniczymi w celu rozwoju polskiego rolnictwa.

Pragniemy zainteresować Państwa udziałem w Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych, wierząc iż towarzysząca zmaganiom intelektualnym rywalizacja, przyczyni się do utrwalenia pozytywnych idei wśród młodzieży. Organizując kolejną edycję Olimpiady, Związek Młodzieży Wiejskiej zachęca by w zdobywaniu wiedzy, wymianie poglądów i doświadczeń, określaniu wspólnych priorytetów i kierunków rozwoju rolnictwa, wreszcie poznawaniu nowych ludzi i zawieraniu przyjaźni, uczestniczyło jak najwięcej młodych ludzi związanych ze środowiskiem wiejskim. Laureaci naszych poprzednich edycji to dziś najlepsi producenci rolni w kraju. Wiedza, doświadczenie i znajomości zdobyte m. in. podczas kilkumiesięcznych eliminacji sprawiły, iż łatwiej jest im odnaleźć kierunek i cel rozwoju polskiego rolnictwa.

Ewentualne zapytania na temat XLI Olimpiady Młodych Producentów Rolnych prosimy kierować na adres: ompr@zmw.pl, bądź pod numer telefonu 608 099 602, bezpośrednio do Koordynatora Krajowego OMPR Kol. Szymona Migonia.

Aktualny harmonogram Finałów Wojewódzkich XLI Olimpiady Młodych Producentów Rolnych znajduję się TUTAJ


Pliki do pobrania:

1. Regulamin OMPR 2024

2. Formularz zgłoszeniowy dla szkół

3. Formularz zgłoszeniowy dla uczestnika indywidualnego

4. Schemat Olimpiady Młodych Producentów Rolnych

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.