Projekt  „Z nami możesz więcej”

Projekt  „Z nami możesz więcej” realizowany przez Związek Młodzieży Wiejskiej jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanej przez Europejski Fundusz Społeczny, Oś priorytetowa 7, Działanie 7.5. Usługi społeczne.

Wartość projektu: 1 590 418,08 PLN

Wysokość dofinansowania z UE: 1 510 897,15 PLN

Termin realizacji projektu 1.07.2020 r. – 31.12.2021 r.

 

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie sieci Klubów Rodziny dla ww. grupy docelowej w subregionie zielonogórskim.

 

Zakładane efekty

Utworzenie sieci Klubów Rodziny przełoży się na zwiększenie dostępności do usług wspierających, interwencyjnych i pomocy środowiskowej. Projekt zakłada wsparcie co najmniej 30 rodzin, w tym minimum 120 osób (65 kobiet i 55 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, z zastrzeżeniem, iż nie mniej niż 50% otrzymujących wsparcie rodzin pochodziło będzie z terenów wiejskich. Wsparcie udzielane będzie w ramach trzech Klubów Rodziny, obejmujących swoim zasięgiem sześć powiatów województwa lubuskiego, a zlokalizowanych w: Zielonej Górze, Bytomiu Odrzańskim i Żaganiu.

Sposób realizacji działań projektowych uwzględnia zasadę równości szans i niedyskryminacji, zaś widoczna dysproporcja w liczbie kobiet i mężczyzn odzwierciedla różnicę w zakresie korzystania ze zdywersyfikowanych form pomocy społecznej. Ponadto projekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami dysfunkcji. W związku z tym miejsca świadczenia usług będą w pełni pozbawione barier architektonicznych. Ze względu na przyjęte założenia ze wsparcia będą korzystały osoby w różnym wieku oraz ze zróżnicowanym wykształceniem.

 

Adresy Klubów Rodziny dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym działających w ramach projektu „Z nami możesz więcej”

Kluby Rodziny dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, działające w ramach projektu „Z nami możesz więcej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga społeczna, Działanie 7.5 – Usługi społeczne, zlokalizowane są pod poniższymi adresami:

 

1. Zielona Góra – Al. Niepodległości 27,

Oganizator pracy Klubu Rodziny: Małgorzata Smyk

Tel.: 608 093 053

E-mail: klub.zielonagora@zmw.pl

Godziny otwarcia: pn., wt., pt. – 8.00 – 16.00

czw., śr. – 10.00 – 18.00

 

2. Żagań – ul. Śląska 1,

Organizator pracy Klubu Rodziny: Halina Szyposz

Tel.: 664 051 708

E-mail: klub.zagan@zmw.pl

Godziny otwarcia: 12.00 – 20.00

 

3. Bytom Odrzański – Al. Złotej Jesieni 1,

Organizator pracy Klubu Rodziny: Lilla Tkaczyk

Tel.: 664 024 272

E-mail: klub.bytomodrzanski@zmw.pl

Godziny otwarcia: 10.00 – 18.00

 

 

Pliki do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1- Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2- Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 3- Oświadczenie Uczestnika Projektu

Rejestr czynności przetwarzania

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.