Projekt „Lepsze jutro”

Projekt „Lepsze jutro” realizowany przez Związek Młodzieży Wiejskiej jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanej przez Europejski Fundusz Społeczny, Oś priorytetowa 7, Działanie 7.5. Usługi społeczne.

 

Wartość projektu: 803 323,50 PLN Wysokość dofinansowania z UE: 682 824,70 PLN

Termin realizacji projektu 1.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

 

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie sieci Klubów Rodziny dla ww. grupy docelowej w subregionie zielonogórskim.

 

Zakładane efekty

Utworzenie sieci Klubów Rodziny przełoży się na zwiększenie dostępności do usług wspierających, interwencyjnych i pomocy środowiskowej. Projekt zakłada wsparcie co najmniej 20 rodzin, w tym minimum 81 osób (44 kobiet i 37 mężczyzn), w tym 15 osób z niepełnosprawnością, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, z zastrzeżeniem, iż nie mniej niż 50% otrzymujących wsparcie rodzin pochodziło będzie z terenów wiejskich. Wsparcie udzielane będzie w ramach trzech Klubów Rodziny, obejmujących swoim zasięgiem sześć powiatów województwa lubuskiego, a zlokalizowanych w: Zielonej Górze, Bytomiu Odrzańskim i Żaganiu.

Sposób realizacji działań projektowych uwzględnia zasadę równości szans i niedyskryminacji, zaś widoczna dysproporcja w liczbie kobiet i mężczyzn odzwierciedla różnicę w zakresie korzystania ze zdywersyfikowanych form pomocy społecznej. Ponadto projekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami dysfunkcji. W związku z tym miejsca świadczenia usług będą w pełni pozbawione barier architektonicznych. Ze względu na przyjęte założenia ze wsparcia będą korzystały osoby w różnym wieku oraz ze zróżnicowanym wykształceniem.

 

Adresy Klubów Rodziny dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym działających w ramach projektu „Lepsze jutro”

Kluby Rodziny dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, działające w ramach projektu „Lepsze jutro”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga społeczna, Działanie 7.5 –

Usługi społeczne, zlokalizowane są pod poniższymi adresami:
Zielona Góra – Al. Niepodległości 27,
Oganizator pracy Klubu Rodziny: Małgorzata Smyk
Tel.: 608 093 053
E-mail: klub.zielonagora@zmw.pl
Godziny otwarcia: pn., wt., pt. – 8.00 – 16.00 czw., śr. – 10.00 – 18.00

Żagań – ul. Śląska 1,
Organizator pracy Klubu Rodziny: Halina Szyposz
Tel.: 664 051 708
E-mail: klub.zagan@zmw.pl
Godziny otwarcia: 12.00 – 20.00

Bytom Odrzański – Al. Złotej Jesieni 1,
Organizator pracy Klubu Rodziny: Lilla Tkaczyk
Tel.: 664 024 272
E-mail: klub.bytomodrzanski@zmw.pl
Godziny otwarcia: 10.00 – 18.00

Do pobrania:
Regulamin projektu
Załącznik nr 1 – Formularz informacyjny
Załącznik nr 2 – Deklaracja
Załącznik nr 3 – Oświadczenie

———————————————

Проект «Краще завтра»

Проект «Краще завтра», який реалізує Спілка сільської молоді, співфінансується в рамках регіональної операційної програми «Любуське воєводство 2020», частково співфінансованої Європейським соціальним фондом, Пріоритетна вісь 7, Захід 7.5. Суспільні послуги.

Мета проекту
Метою проекту є підвищення доступності послуг громадської допомоги, служб підтримки та втручання для людей і сімей, які перебувають у групі ризику соціальної ізоляції, шляхом створення мережі Сімейних клубів для вищезгаданих. цільова група в субрегіоні Зелена Гура.

Адреси Сімейних клубів для людей та сімей ризику соціального відчуження, що діють в рамках проекту «Краще завтра»

Сімейні клуби для людей та сімей, які перебувають у групі ризику соціальної ізоляції, діють у рамках проекту «Краще завтра», який співфінансується Європейським соціальним фондом у рамках Регіональної операційної програми «Любуське 2020», Пріоритет 7 – Соціальний баланс, Захід 7.5 –

Соціальний служби, розташовані за такими адресами: :
Zielona Góra – ​​Ал. Niepodległości 27,
Організатор роботи Сімейного клубу: Малгожата Смик
Тел.: 608 093 053
Електронна адреса: klub.zielonagora@zmw.pl
Графік роботи: пн., вт., пт. – 8.00 – 16.00 чт., ср. – 10.00 – 18.00

Żagań – вул. Śląska 1,
Організатор роботи Сімейного клубу: Галина Шипош
Тел.: 664 051 708
Електронна адреса: klub.zagan@zmw.pl
Графік роботи: 12.00 – 20.00

Bytom Odrzański – Ал. Złota Jesień 1,
Організатор роботи Сімейного клубу: Ліля Ткачик
Тел.: 664 024 272
Електронна адреса: klub.bytomodrzanski@zmw.pl
Графік роботи: 10.00 – 18.00


Документи для завантаження:
Декларація з місця проживання
Додаток No 1 – Інформаційна форма
Додаток No 2 – Декларація
Додаток No 3 – Декларація

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.