Projekt „Lepsza przyszłość”

 Związek Młodzieży Wiejskiej  został wybrany, uczestnicząc w konkursie zamkniętym nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/20 organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, do przeprowadzenia projektu pn.: „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu opiewa na kwotę 859 600,00 zł, w tym 95 % stanowi wkład EFS, natomiast 5 % to wkład prywatny.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie osoby bierne zawodowo w wieku 15-29 lat (w tym osoby niepełnosprawne), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET, z obszaru województwa mazowieckiego:

 

Co mogą otrzymać bezpłatnie uczestnicy projektu?

Nasi uczestnicy w ramach projektu otrzymają bezpłatne wsparcie w postaci:

— opracowania Indywidualnego Planu Działania

— szkolenia zawodowego prowadzącego do nabycia kompetencji i/lub kwalifikacji lub stażu zawodowego

 

Dodatkowo nasi uczestnicy otrzymają wsparcie w zakresie:

— stypendium szkoleniowego oraz stypendium stażowego,

— zwrotu kosztów dojazdu.

 

Realizacja Projektu przypada na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 70 młodych osób w wieku 15-29 lat z terenu województwa mazowieckiego, które są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, w tym min. 7 osób z niepełnosprawnościami oraz co najmniej 14 osób o niskich kwalifikacjach poprzez doradztwo zawodowe, udział w szkoleniach zawodowych lub stażach oraz podjęcie zatrudnienia.

 

PLANOWANE EFEKTY

Trwałość rezultatów projektu dotyczy zwiększenia możliwości zatrudnienia przez odbiorców wsparcia będących osobami biernymi zawodowo w wieku 15-29 lat, w tym osób z niepełnosprawnościami z województwa mazowieckiego:

— liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 30 uczestników projektu

— efektywność zatrudnieniowa dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – 44% odbiorców wsparcia

— efektywność zatrudnieniowa dla osób dla osób nienależących do grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy  – 59,5 % odbiorców wsparcia

 

 

 

 

REKRUTACJA

Od 1 stycznia 2021 r. rozpoczął się nabór uczestników do projektu

Poniżej zamieszczamy dla wszystkich chętnych dokumentację rekrutacyjną uczestnika/uczestniczki projektu. Wypełnione formularze rekrutacyjne można składać na kilka sposobów:

  1. a) osobiście w Biurze projektu w dniach roboczych w godz. 8-16,
  2. b) pocztą na adres Biura projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej, ul. Chmielna 6/6, 00-020 Warszawa,
  3. c) pocztą elektroniczną na adres: lepszaprzyszlosc@zmw.pl.

 

Na wszelkie pytania odpowie zawsze nasz personel, który służy pomocą wszystkim zainteresowanym projektem jak i wszystkim naszym uczestnikom i uczestniczkom.

Zapraszamy do kontaktu: tel.: 22 826 11 68

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.