STATUT
ZWIĄZKU MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ
Rozdział I
NAZWA, PRZEDMIOT DZIAŁANIA I CELE ZWIĄZKU

§ 1.

Związek nosi nazwę „Związek Młodzieży Wiejskiej”, oznaczony skrótem ZMW. Terenowe instancje ZMW mogą dodatkowo, obok nazwy Związku, przyjmować nazwy własne. Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władz krajowych Związku jest miasto stołeczne Warszawa. Związek jest stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, zm. Dz. U. z 1990 r. Nr 14, poz. 86 i z 1996 r. Nr 27, poz. 118, tj. z 2001 Nr 79, poz.855 z póź.zm.)

§ 2.

Związek może być członkiem międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 3.

Związek Młodzieży Wiejskiej jest dobrowolną, samorządną i społeczną organizacją, skupiającą młode pokolenie wsi polskiej.
Celem Związku jest:
1) umacnianie Rzeczypospolitej Polskiej jej suwerenności i praworządności,
2) współdziałanie w tworzeniu państwa polskiego,
3) wychowywanie młodzieży w poczuciu pokoju, wolności, tolerancji, sprawiedliwości
i poszanowania prawa,
4) realizacja interesów młodzieży wiejskiej,
5) rozwój cywilizacyjny, kulturowy i materialny wsi polskiej oraz tworzenie nowoczesnego rolnictwa,
6) pomoc w urzeczywistnianiu aspiracji młodzieży wiejskiej w zakresie naukowotechnicznym, oświatowym, oświatowo-wychowawczym, kulturalnym, kultury fizycznej i sportu,
7) propagowanie rozwoju kultury wiejskiej w wymiarze ogólnopolskim, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
8) upowszechnianie nowoczesnych metod w produkcji rolnej, doradztwa rolniczego,
wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę,
9) ochrona środowiska i zasobów naturalnych,
10) działalność dobroczynną i charytatywno-opiekuńczą,
11) wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na wsi,
12) budowa i wspieranie systemu kształcenia zawodowego młodzieży wiejskiej, w tym
zmiany kwalifikacji zawodowych,
13) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
14) promocja sportu i kultury fizycznej na obszarach wiejskich
15) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej
16) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
17) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
18) działalność charytatywna
19) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
20) działalność na rzecz mniejszości narodowych etnicznych oraz języka regionalnego
21) ochrona i promocja zdrowia
22) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
23) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy
24) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
25) działalność wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości
26) działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
27) działalność w sferze kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, rekreacji
i sportu
28) wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
29) promocja turystyki i krajoznawstwa, w tym agroturystyki i turystyki wiejskiej
30) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego
31) działalność na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
32) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji
33) ratownictwo i ochrona ludności
34) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą
35) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
36) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami
37) promocja i organizacji wolontariatu
38) pomoc Polonii i Polakom za granicą
39) działania na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
40) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
41) działalność na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
42) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
43) działalność na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych i ich partnerstwa

§ 4.

Realizując wytyczne, określone w § 3 cele, Związek Młodzieży Wiejskiej:
a) wytycza podstawowe, stałe oraz bieżące zadania dla poszczególnych instancji oraz ogniw Związku,
b) prowadzi działalność szkoleniową na rzecz członków Związku oraz osób związanych ze wsią i rolnictwem,
c) wspiera oddolne inicjatywy młodzieży wiejskiej,
d) współdziała z uczelniami, ośrodkami naukowymi, szkołami rolniczymi, centrami upowszechniania postępu w rolnictwie, organizacjami społecznymi działającymi na terenie wsi oraz w dziedzinach związanych z rolnictwem, a także zajmującymi się sprawami kultury, oświaty wiejskiej, ekologii, kultury fizycznej i sportu.
e) współpracuje z organizacjami młodzieżowymi innych krajów,
f) prowadzi działalność wydawniczą

Rozdział II
CZŁONKOWIE ZWIĄZKU MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 5.

Członkowie Związku dzielą się na:
1. członków zwyczajnych;
2. członków wspierających;
3. członków honorowych.

§ 6.

1.Członkiem zwyczajnym Związku może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na narodowość i wyznanie, który ukończył 12 lat, uznaje i realizuje założenia deklaracji ideowoprogramowej oraz postanowienia statutu Związku.
2.Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
3.Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszeń według zasad określonych w statucie, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki.
4.Cudzoziemcy, mieszkający stale lub czasowo w Polsce, mogą być członkami ZMW.
5.Przyjęcie danej osoby w poczet członków zwyczajnych Związku następuje na podstawie deklaracji wstępującego i uchwały zebrania członków podstawowego ogniwa organizacyjnego Związku.
6.Od odmowy przyjęcia na poczet członków zwyczajnych, zainteresowanym w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały, przysługuje prawo odwołania się do Krajowego Sądu Koleżeńskiego, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

§ 7.

1. Członek zwyczajny Związku posiada:
a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Związku, prawo jest ograniczone
postanowieniami § 34 i 35;
b) prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających
z realizacji celów Związku;
c) prawo wnoszenia odwołań od decyzji i uchwał władz do określonych statutowo instancji Związku.
2.Członek zwyczajny Związku jest obowiązany:
a) brać czynny udział w pracach Związku;
b) przestrzegać postanowień statutu i deklaracji ideowo-programowej oraz uchwał władz Związku;
c) postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej;
d) regularnie płacić składki członkowskie.

§ 8.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i osoba prawna, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Związku przez Zarząd terenowej instancji Związku lub Zarząd Krajowy ZMW, za pomoc w realizacji celów Związku.

§ 9.

Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna, której godność tą nada Rada Krajowa Związku Młodzieży Wiejskiej, za szczególne zasługi dla Związku. Nadanie godności członka honorowego może nastąpić na wniosek Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej.

§ 10.

Członek wspierający i członek honorowy posiadają prawo uczestniczenia w pracach
i przedsięwzięciach realizowanych przez Związek, a z głosem doradczym także w posiedzeniach Rady Krajowej i zarządu instancji terenowej ZMW.

§ 11.

1. Członkostwo w Związku ustaje przez:
a)śmierć członka,
b)wystąpienie,
c)wykluczenie,
d)wykreślenie.
2. Oświadczenie członka o wystąpieniu z ZMW powinno być złożone zarządowi podstawowego ogniwa Związku na piśmie lub do protokołu.
3. Wykluczenie ze Związku może nastąpić w razie działania na szkodę Związku poprzez dopuszczenie się przez członka czynu przestępczego stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu. Decyzję o wykluczeniu ze Związku, po wcześniejszym uprzedzeniu o takim zamiarze i umożliwieniu zainteresowanemu złożenia wyjaśnień, podejmuje Zarząd Krajowy ZMW.
4. Wykreślenia z listy członków ZMW można dokonać w przypadku, gdy członek, przez co najmniej rok nie wykonuje obowiązków statutowych. Uchwałę o wykreśleniu podejmuje zebranie właściwego podstawowego ogniwa Związku. Po umożliwieniu zainteresowanemu złożenia wyjaśnień.
5. Od decyzji Zarządu Krajowego ZMW o wykluczeniu lub do uchwały podstawowego ogniwa Związku o wykreśleniu z listy członków służy członkowi odwołanie do Krajowego Sądu Koleżeńskiego ZMW w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu.

§ 12.

Do rozpatrywania odwołań o wykluczeniu lub wykreśleniu ze Związku uprawniony jest Krajowy Sąd Koleżeński ZMW. Krajowy Sąd Koleżeński ZMW zobowiązany jest w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania odwołania rozpatrzyć je podejmując stosowną decyzję. Decyzja Krajowego Sądu Koleżeńskiego ZMW jest ostateczna.

Rozdział III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE ZWIĄZKU

§ 13.

Związek Młodzieży Wiejskiej tworzą:
1. podstawowe ogniwa Związku;
2. terenowe instancje organizacyjne;
3. krajowe władze Związku.

§ 14.

1) Koło, klub młodzieżowy, szkolna/uczelniana organizacja ZMW jest podstawowym
ogniwem Związku.
2) Podstawowe ogniwa Związku mogą być zakładane wszędzie tam, gdzie gotowość
wstąpienia do niego wyrazi, co najmniej 5 członków-założycieli.
2a) Przy zakładaniu podstawowego ogniwa Związku w miejscowości, w której już działa ogniwo ZMW, założyciele obowiązani są obok nazwy „Koło ZMW w ………….” dodać nazwę sołectwa, ulicy bądź innego oznaczenia, dostatecznie odróżniającego nowo powstałe ogniwo Związku od ogniwa już działającego.
3) Ogniwo rozpoczyna działalność z chwilą wpisu do rejestru podstawowych ogniw Związku.
4) W przypadku prowadzenia działalności sprzecznej z podstawowymi dokumentami
Związku, zarząd instancji rejestrującej wykreśla dane ogniwo z rejestru, co jest równoznaczne z jego rozwiązaniem.
5) Od decyzji o skreśleniu z rejestru przysługuje Zarządowi podstawowego ogniwa prawo wniesienia w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia o rozwiązaniu, odwołania do Zarządu Krajowego ZMW, którego decyzja jest ostateczna.

§ 15.

Najwyższą władzą podstawowego ogniwa Związku jest zebranie członków zwoływane w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku.

§ 16.

1. Raz do roku winno odbyć się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze podstawowego ogniwa Związku, które ocenia działalność tego ogniwa, jego zarządu, udziela skwitowania, uchwala plan działania, wybiera zarząd w ilości 3 – 7 osób, w tym przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania zawiadamia się członków, co najmniej na dwa tygodnie przed jego terminem.

§ 17.

1.Zarząd podstawowego ogniwa Związku jest organem, który:
a) kieruje działalnością ogniwa zgodnie z planem pracy przyjętym na walnym zebraniu Związku,
b) reprezentuje ogniwo wobec instancji Związku, władz państwowych, organizacji społecznych, zawodowych, samorządowych oraz innych instytucji.
2. W razie zmniejszenia się w czasie trwania kadencji liczby członków zarządu podstawowego ogniwa, w celu uzupełnienia jego składu przeprowadza się wybory uzupełniające na najbliższym zebraniu podstawowego ogniwa Związku.
3. Osobą odpowiedzialną za przebieg bieżącej pracy zarządu podstawowego ogniwa jest przewodniczący, który wraz ze skarbnikiem odpowiada za powierzone ogniwu podstawowemu mienie Związku.

§ 18.

Uchwały zebrania członków podstawowego ogniwa oraz jego zarządu są ważne, jeżeli podjęte zostały zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy wszystkich członków.

§ 19.

1. Terenowe instancje Związku mogą być tworzone jako oddziały:
a)gminne,
b)powiatowe,
c)wojewódzkie.
2. W skład instancji gminnej wchodzą, co najmniej 2 podstawowe ogniwa z terenu gminy.
3. W skład instancji powiatowej wchodzą, co najmniej 2 zarządy gminne lub 4 koła podstawowe działające na terenie danego powiatu.
4. Instancje gminne i powiatowe powoływane są uchwała Zarządu wojewódzkiego a instancje wojewódzkie powoływane są uchwałą Rady Krajowej ZMW.
5. W razie prowadzenia działalności niezgodnej z prawem, niniejszym Statutem, uchwałami i decyzjami Zarządu i Rady Krajowej ZMW, Zarząd Krajowy ZMW może zawiesić zarząd danej instancji terenowej na okres do najbliższego Zjazdu danej instancji Związku – co powinno nastąpić nie później niż w okresie 6-ciu miesięcy od daty zawieszenia – powołując w ich miejsce zarządy tymczasowe.
6. Oddziały Wojewódzkie oraz Krajowa Rada Akademicka ZMW mogą nabyć osobowość prawną, pod warunkiem uzyskania zgody Zarządu Krajowego wydanej w formie uchwały Zarządu Krajowego oraz wpisu do krajowego rejestru sądowego. Oddziały, które uzyskały osobowość prawną używają nazwy Związek Młodzieży Wiejskiej Województwa……………(nazwa woj.) lub Związek Młodzieży Wiejskiej – Krajowa Rada Akademicka.

§ 20.

1. Najwyższą władzą instancji terenowej Związku jest zjazd delegatów, który odbywa się nie rzadziej niż raz na trzy lata i jest zwoływany przez zarząd danej instancji terenowej lub Zarząd Krajowy. Zjazdy delegatów wszystkich instancji Związku są prawomocne, jeżeli obecnych jest, co najmniej 2/3 delegatów uprawnionych do udziału w zjeździe.
1a. § 16 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Mandat Delegata trwa przez okres kadencji danej instancji Związku.
3. Zjazd danej instancji ocenia dotychczasową działalność, uchwala program, udziela skwitowania ustępującym władzom, wybiera Prezesa, członków Zarządu, Komisję Rewizyjną, delegatów na zjazd wyższej instancji, określając jednocześnie składy liczbowe poszczególnych władz i organów danej instancji.
4. Zjazdy wojewódzkie wybierają członków Rady Krajowej w ilości określonej przez Krajowy Zjazd Delegatów.
5. Instancje wojewódzkie odbywają raz na dwa lata Konferencję Programową.
6. W okresie między zjazdami, Prezesa terenowych instancji Związku odwołuje i powołuje zarząd danej instancji Związku spośród członków danej instancji. Odwołanie Prezesa może nastąpić na wniosek przynajmniej 2/3 członków zarządów bezpośrednio niższych instancji – wchodzących w skład danej instancji – Związku lub, co najmniej 1/3 liczby członków zarządu danej instancji Związku bezwzględną większością głosów.
7. Zarząd wojewódzkiej instancji Związku tworzą: prezesi zarządów gminnych i powiatowych, a także osoby wybrane przez Zjazd wojewódzki w liczbie nie przekraczającej 1/8 ilości zarejestrowanych podstawowych ogniw Związku na danym terenie województwa.

§ 21.

Do zadań zarządu terenowej instancji Związku należy:
1) inicjowanie tworzenia podstawowych ogniw oraz instancji Związku,
2) koordynowanie działalności tych ogniw oraz instancji Związku,
3) reprezentowanie członków skupionych w danej instancji Związku wobec władz
państwowych, samorządowych, partii politycznych i organizacji społecznych na danym
terenie,
4) udzielanie pomocy programowo-organizacyjnej podstawowym ogniwom Związku
w zależności od potrzeb i możliwości,
5) dbanie z należytą starannością o majątek Związku,
6) organizowanie i przeprowadzanie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w podstawowych ogniwach Związku i instancjach bezpośrednio podległych.
7) realizowanie postanowień i uchwał władz i organów zwierzchnich instancji Związku,
8) uchylanie uchwał niższych bezpośrednio podległych instancji Związku, jeżeli są one
sprzeczne z prawem oraz postanowieniami niniejszego statutu.

§ 22.

1. Prezydium zarządu instancji terenowej Związku inicjuje bieżącą działalność danej instancji Związku, koordynuje poczynania poszczególnych jej ogniw.
2. Prezes danej instancji organizuje pracę Zarządu i Prezydium w okresie między posiedzeniami, przewodniczy zebraniom Zarządu i Prezydium danej instancji oraz reprezentuje na zewnątrz daną instancję Związku.
3. W skład Prezydium Zarządu instancji terenowej wchodzą 3 osoby.

§ 23.

1. W razie zmniejszenia się liczby członków zarządu wybranych na zjeździe danej instancji w czasie trwania kadencji, zarząd właściwej instancji Związku może dokooptować nowych członków w liczbie nie więcej niż 1/2 składu pochodzącego z wyboru. Niniejszy tryb kooptacji stosuje się odpowiednio do członków Komisji Rewizyjnej i Krajowego Sądu Koleżeńskiego ZMW.
2. Za dokumentację i rejestr podstawowych ogniw Związku odpowiada sekretarz Zarządu bezpośrednio zwierzchniej instancji, natomiast skarbnik współodpowiedzialny jest wraz z prezesem za majątek oraz finanse danej instancji terenowej Związku.

§ 24.

1. Uchwały i postanowienia władz wszystkich instancji Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, chyba, że statut stanowi inaczej.
2. W przypadku Zjazdu danej instancji Związku, gdy nie dojdzie on do skutku w pierwszym terminie, to zwołany w następnym terminie jest władny do podejmowania wiążących uchwał przy obecności, co najmniej 1/3 osób uprawnionych do głosowania.

§ 25.

1. Najwyższą ogólnokrajową władzą Związku jest Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany przez Radę Krajową ZMW nie rzadziej, niż co trzy lata.
2. Zjazd ocenia dotychczasową działalność, uchwala program, udziela skwitowania ustępującym władzom, wybiera Prezesa Związku, Krajową Komisje Rewizyjną i Krajowy Sąd Koleżeński ZMW i ustala liczbę członków Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowego Sądu Koleżeńskiego oraz liczbę członków Rady Krajowej ZMW. Także ustala liczbę członków Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowego Sądu Koleżeńskiego.
3. Krajowy Zjazd Delegatów ZMW uchwala zmiany w statucie oraz deklarację ideowo-programową.
4. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów ZMW zapadają większością 2/3 uprawnionych do głosowania przy obecności 2/3 delegatów.
5. Uchwały w sprawie zmian Statutu zapadają większością 3/4 głosów przy obecności 2/3 delegatów.

§ 26.

1. Najwyższą władzą Związku między Zjazdami jest Rada Krajowa ZMW.
2. Radę Krajową ZMW tworzą: Prezes Związku, prezesi instancji wojewódzkich, przewodniczący Krajowej Rady Akademickiej oraz członkowie wybrani na wojewódzkich zjazdach delegatów w liczbie ustalonej przez Krajowy Zjazd Delegatów, proporcjonalnie do wielkości organizacji wojewódzkiej.
3. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch
Wiceprzewodniczących.
4. Do kompetencji Rady Krajowej ZMW należy:
a)realizacja uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów ZMW,
b)odwoływanie i wybór Prezesa między Zjazdami
c)uchwalanie planów działalności Związku,
d)ustala ilość członków Zarządu Krajowego ZMW,
e)wybór i odwoływanie członków Zarządu Krajowego ZMW,
f)nadzór nad działalnością Zarządu Krajowego,
g)ustalanie regulaminów działania Zarządu Krajowego, Krajowej Rady Akademickiej, Krajowej
Rady Ekologicznej, Krajowej Rady Młodzieży Szkolnej,
h)uchwalanie ordynacji wyborczej i sposobu wyboru delegatów na Zjazdach poszczególnych instancji Związku.
i)przyjmowanie członków wspierających.
5. Szczegółowe zasady działania Rady Krajowej ZMW określa regulamin przez siebie uchwalony.

§ 27.

1. Za realizację uchwał i postanowień Rady Krajowej ZMW, odpowiedzialny jest Zarząd
Krajowy ZMW
2. Pracami Zarządu Krajowego kieruje Prezes wraz z czterema Wiceprezesami i dwoma Sekretarzami. Ponadto w skład Zarządu wchodzą prezesi instancji wojewódzkich oraz pozostali członkowie w liczbie nie przekraczającej pięciu osób.
3. Do kompetencji Zarządu Krajowego ZMW należy:
a)reprezentowanie organizacji jako całości Związku wobec władz państwowych, administracyjnych i samorządowych, partii politycznych i organizacji społecznych,
b)realizowanie uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów programu Związku oraz innych uchwał Rady Krajowej ZMW,
c)kierowanie bieżącą pracą Związku i zarządzanie jego majątkiem,
d)koordynowanie działań terenowych instancji i ogniw Związku,
e)załatwianie innych spraw przewidzianych niniejszym statutem.
4. Zarząd Krajowy ZMW zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania decyzji, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
5. Władze ZMW sprawują nadzór nad działalnością odpowiednich władz niższego stopnia.
6. W razie prowadzenia działalności niezgodnej z prawem, statutem ZMW, uchwałami lub decyzjami władz ZMW, Zarząd Krajowy ZMW może zawiesić organizację wojewódzką, a organizacja wojewódzka może zawiesić organizację powiatową. Okres zawieszenia nie może przekroczyć 6 miesięcy.
7. W okresie zawieszenia funkcje dotychczasowej władzy pełni organ tymczasowy, powołany przez władzę wyższego stopnia.
8. Zarząd Krajowy ZMW dokonuje podziału czynności między swych członków w sprawach nie wymagających kolektywnego działania.
9. Zarząd Krajowy ZMW może udzielać osobom kierującym pracą Biura Zarządu Krajowego i instancji terenowych Związku stałych pełnomocnictw pod tytułem ogólnym do działania w imieniu Związku w granicach zwykłego zarządu.
10. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu Krajowego ZMW określa jego regulamin zatwierdzony przez Radę Krajową ZMW.

§ 28.

1. Zarząd Krajowy wykonuje swoje działania przy pomocy Biura Zarządu Krajowego i zatwierdza jego strukturę.
2. Biurem Zarządu Krajowego ZMW kieruje Kierownik i jego zastępca, zatrudniony przez Zarząd.
3. W razie potrzeby zatrudnienia członka Zarządu Krajowego ZMW, umowę o pracę z nim podpisuje Prezes ZMW.
4. Biuro Zarządu Krajowego ZMW zajmuje się obsługą posiedzeń Rady Krajowej ZMW,
Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Sądu Koleżeńskiego.

§ 29.

1.Przy Radzie Krajowej ZMW działają: Krajowa Rada Akademicka, Krajowa Rada Młodzieży Szkolnej, Krajowa Rada Młodych Rolników oraz Krajowa Rada Ekologiczna ZMW, powoływane przez Radę Krajową jako jednostki regulaminowe Związku.
2.Przy Zarządzie Krajowym ZMW mogą działać środowiskowe, regionalne oraz ogólnopolskie ruchy programowe, w tym Rada Naukowa ZMW, skupiająca kadrę naukową uczelni wyższych oraz Rada Samorządowa ZMW, skupiająca przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz pracowników JST.
3.Ruchy programowe podlegają rejestracji. Szczegółowy tryb postepowania w sprawach związanych z wpisem ruchu do rejestru oraz zasady wykreślania ruchu z rejestru określa Zarząd Krajowy ZMW.

§ 30.

1. Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej ZMW należy:
a) kontrola całokształtu działalności statutowej Związku ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli finansowej
i żądanie wyjaśnień,
c) wnioskowanie w razie potrzeby o zwołanie posiedzenia Rady Krajowej ZMW,
d) składanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów ZMW sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
2. Krajowa Komisja Rewizyjna pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

§ 31.

1. Do kompetencji Krajowego Sądu Koleżeńskiego ZMW należy:
a) dokonywanie wykładni Statutu ZMW,
b) rozpatrywanie odwołania lub skargi członków podstawowych ogniw i instancji terenowych Związku,
c) rozpatrywanie odwołania od decyzji lub uchwały podstawowych ogniw, instancji terenowych i Zarządu Krajowego ZMW,
d) rozpatrywanie odwołań od uchwał o skreśleniu lub wykluczeniu ze Związku,
e)rozstrzyganie wszelkich sporów.
2.Krajowy Sąd Koleżeński ZMW jest niezawisły w swej działalności i orzekaniu, podlega tylko postanowieniom niniejszego Statutu i Krajowemu Zjazdowi Delegatów ZMW.
3.Krajowy Sąd Koleżeński ZMW pracuje w oparciu o regulamin uchwalony przez siebie.

Rozdział IV
ZASADY ŻYCIA WEWNĄTRZZWIĄZKOWEGO

§32.

Do władz i organów Związku Młodzieży Wiejskiej mogą być wybierani tylko członkowie Związku. Prawomocne wykluczenie ze Związku jest równoznaczne z wykluczeniem ze wszystkich władz i organów Związku.

§ 33.

Wybory do władz oraz wybory delegatów na Zjazdy odbywają się w głosowaniu tajnym, przy obecności, co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania bezwzględną większością głosów. Tajność głosowania wyborczego nie może być uchylona.

§ 34.

Do władz i organów Związku nie mogą być wybierani członkowie Związku, którzy ukończyli 35 rok życia. Członkowi Związku wybranemu do władz lub organu z dniem ukończenia 35 roku życia wygasa pełniona funkcja.

§ 35.

Osoby pełniące funkcje etatowe w Związku nie mogą wchodzić do władz lub organów partii politycznych.

§ 36.

Liczbę członków władz i organów w poszczególnych instancjach Związku określają i wybierają właściwe Zjazdy Delegatów.

§ 37.

Przewodniczący i skarbnik podstawowego ogniwa Związku, wykonujący uchwały Zarządu, ponosi odpowiedzialność za skutki składanych oświadczeń woli w sprawach majątkowych i finansowych oraz zaciągając zobowiązania finansowe.

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU

§ 38.

1. Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze, prawa majątkowe, udziały, akcje, papiery wartościowe, środki pieniężne otrzymane lub nabyte w czasie działalności Związku.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy jego członków.
3. Związek może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.
4. Związek może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących lub powstających.

§ 39.

1. MAJĄTEK ZWIĄZKU POWSTAJE Z NASTEPUJĄCYCH ŹRÓDEŁ:
1.1. Praca społeczna członków;
1.2. Składek członkowskich;
1.3. Wpływów ze zbiórek – ofiarności publicznej;
1.4. Dotacji i subwencji na realizację zadań zleconych;
1.5. Darowizn, spadków, zapisów;
1.6. Wpływów z ubocznej działalności gospodarczej;
1.7. Dywidend z tytułu własności udziałów lub akcji spółek;
1.8. Innych dochodów z majątku Związku
1.9. Wpływów z prowadzonej działalności statutowej;
2. Nieruchomości i środki trwałe będące własnością Związku w dniu wpisania do Krajowego rejestru Sądowego niniejszego statutu, pozostają własnością Związku. Do ich nabywania, zbywania oraz obciążania, a także podejmowania decyzji dotyczących sposobów wykorzystania upoważniony jest wyłącznie Zarząd Krajowy, którego reprezentacja została opisana w § 40 pkt.2.
3. Nieruchomości i środki trwałe, które zostaną nabyte po zarejestrowaniu niniejszego
statutu przez jednostki organizacyjne Związku posiadające osobowość prawną stanowić będą wyłączną własność tych jednostek.
4. Nabywanie, zbywanie i obciążanie składników mienia jednostek organizacyjnych
Związku posiadających osobowość prawną oraz składanie oświadczeń woli należy do
kompetencji zarządów tych jednostek w imieniu których działają: prezes, wiceprezesi,
sekretarz i skarbnik. Oświadczenia woli składają łącznie prezes i jedna z wyżej
wymienionych osób.

§ 40.

1. Majątkiem i funduszami Związku zarządza Zarząd Krajowy ZMW, który może udzielić pełnomocnictw innym osobom oraz wyrazić zgodę na udzielenie dalszych pełnomocnictw przez osobę upoważnioną.
2. Osobami upoważnionymi w imieniu Zarządu Krajowego ZMW do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jest dwóch członków Zarządu Krajowego ZMW działających łącznie, w tym Prezes ZMW.
3. Oświadczenia woli, o których mowa w ustępie 1, odnoszą się także do zobowiązań ze stosunku pracy.
4. Udzielenie pełnomocnictw wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. ZMW nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez organizacje
wojewódzkie oraz Krajową Radę Akademicką ZMW.
6. Organizacje wojewódzkie nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez organizacje powiatowe i gminne
7. Zbycie i obciążenie majątku nieruchomego organizacji wojewódzkiej oraz Krajowej Rady Akademickiej wymaga zgody Zarządu Krajowego ZMW
8. Zaciągniecie kredytu i pożyczki w kwocie przekraczającej 10 % wartości aktywów danej jednostki wymaga uchwały właściwej organizacji wojewódzkiej odpowiednio Krajowej Rady Akademickiej ZMW oraz powiadomienia komisji rewizyjnej organizacji wojewódzkiej odpowiednio komisji rewizyjnej Krajowej Rady Akademickiej ZMW.
9. ZMW i organizacje wojewódzkie, Krajowa Rada Akademicka ZMW mogą prowadzić
działalność gospodarczą dla realizacji celów statutowych.

§ 41.

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Związku i instancji terenowych i innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych Związku ustala, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zarząd Krajowy ZMW.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42.

Związek Młodzieży Wiejskiej posiada:
1) sztandary
2) hymn ZMW RP „Wici”, którego tekst jest załącznikiem do niniejszego statutu
3) znaczek organizacyjny w kształcie znicza
4) odznaki srebrną i złotą
5) odznaczenie: „Za zasługi dla ZMW” i im. „Ignacego Solarza” jako najwyższe odznaczenie Związku.

§ 43.

Powołuje się Fundusz Koleżeński (tzw. składki członkowskie), jako zbiorową składkę wypracowaną przez podstawowe ogniwo Związku. Jego minimalną wysokość określa Zarząd Krajowy ZMW.

§44.

Związek Młodzieży Wiejskiej prowadzi Uniwersytety Ludowe, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe oraz posiada prasę organizacyjną.

§ 45.

1. Rozwiązanie Związku Młodzieży Wiejskiej oraz zmiana paragrafów 1, 33, 34, 35,36 i niniejszego paragrafu 45 statutu może nastąpić za zgodą 2/3 wszystkich członków Związku wyrażoną w powszechnym referendum wewnątrz organizacyjnym.
2. Wniosek o przeprowadzenie referendum może przyjąć Krajowy Zjazd Delegatów ZMW większością 3/4 głosów.
3. Uchwała o rozwiązaniu Związku powinna jednocześnie określić sposób likwidacji i cel, na jaki zużyty będzie majątek Związku.

§ 46.

Wykładnia statutu należy do Krajowego Zjazdu Delegatów ZMW, a między zjazdami do Krajowego Sądu Koleżeńskiego ZMW