Władze Związku Młodzieży Wiejskiej

Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej

Szymon Migoń

Szymon Migoń

Prezes Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej

Związany ze stowarzyszeniem od ponad 10 lat, ma za sobą działanie na wszystkich szczeblach organizacji, w grudniu 2023 roku został wybrany na Prezesa Krajowego ZMW.

Nina Sapa

Nina Sapa

Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej

Prezes Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZMW

Wojciech Siejka

Wojciech Siejka

Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej

Prezes Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZMW

Wojciech Kotwicki

Wojciech Kotwicki

Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej

Prezes Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZMW

Michał Zarzecki

Michał Zarzecki

Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej

Prezes Podlaskiego Zarządu Wojewódzkiego ZMW

Łukasz Krzysztofik

Łukasz Krzysztofik

Przewodniczący Rady Krajowej Związku Młodzieży Wiejskiej
Patrycja Zęgota

Patrycja Zęgota

Wiceprzewodnicząca Rady Krajowej Związku Młodzieży Wiejskiej

Prezes Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZMW

Damian Kowalski

Damian Kowalski

Sekretarz Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej

Prezes Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego ZMW

Małgorzata Smyk - Skołozubow

Małgorzata Smyk – Skołozubow

Sekretarz Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej

Prezes Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego ZMW

Szymon Litwin

Szymon Litwin

Prezes Opolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej
Bartłomiej Masiarek

Bartłomiej Masiarek

Prezes Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej
Kamil Kiełek

Kamil Kiełek

Prezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej
Patryk Andrzejewski

Patryk Andrzejewski

Prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej
Marcin Podgórski

Marcin Podgórski

Członek Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej

Prezes Kłobuckiego Zarządu Powiatowego Związku Młodzieży Wiejskiej

Marta Bojar

Marta Bojar

Członek Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej
Weronika Kucharska

Weronika Kucharska

Członek Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej

Skarbnik

Krajowa Komisja Rewizyjna

Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej Związku Młodzieży Wiejskiej należy:
a) kontrola całokształtu działalności statutowej Związku ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli finansowej i żądanie wyjaśnień,
c) wnioskowanie w razie potrzeby o zwołanie posiedzenia Rady Krajowej ZMW,
d) składanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów ZMW sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Skład Krajowej Komisji Rewizyjnej:

  • Maksymilian Kazior
  • Daniel Duraj
  • Sławosz Małota
  • Mateusz Jędrzejak
  • Mateusz Szarpak
  •  

Krajowy Sąd Koleżeński

Do kompetencji Krajowego Sądu Koleżeńskiego Związku Młodzieży Wiejskiej należy:
a) dokonywanie wykładni Statutu ZMW,
b) rozpatrywanie odwołania lub skargi członków podstawowych ogniw i instancji terenowych Związku,
c) rozpatrywanie odwołania od decyzji lub uchwały podstawowych ogniw, instancji terenowych i Zarządu Krajowego ZMW,
d) rozpatrywanie odwołań od uchwał o skreśleniu lub wykluczeniu ze Związku,
e)rozstrzyganie wszelkich sporów.

Krajowy Sąd Koleżeński ZMW jest niezawisły w swej działalności i orzekaniu, podlega tylko postanowieniom niniejszego Statutu i Krajowemu Zjazdowi Delegatów ZMW.

Skład Krajowego Sądu Koleżeńskiego:

  • Małgorzata Myka
  • Robert Sadowski
  • Wojciech Kempa