Informacja o wyborze oferty 1/KLJ/2020

Imformacja o wyborze oferty w celu przygotowania i dostarczenia cateringu składającego się z obiadu i przerwy kawowej podczas Grupowych warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu pn. „Krok do Lepszego Jutra”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.

 

Pliki do pobrania:

Informacja o wyborze oferty