ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/KLJ/2020

Związek Młodzieży Wiejskiej w ramach procedury zapytania ofertowego zaprasza do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego Sprzedawca florysta z obsługą komputera zgodnym z ramami DIGCOMP z Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych ECDL B1 w ramach projektu pt.: „Krok do Lepszego Jutra”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe