Zapytanie ofertowe nr 4/KLJ/2020

Związek Młodzieży Wiejskiej w ramach procedury zapytania ofertowego zaprasza do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego "Magazynier z obsługą wózka widłowego kategorii II WJO" w ramach projektu pt.: „Krok do Lepszego Jutra”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe