Jesteś tutaj:

Krok Do Lepszego Jutra

Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza do udziału w projekcie nr RPDS.09.01.01-02-0017/18 pn.: „Krok do Lepszego Jutra”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Donośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja