Informacja o wyborze oferty 11/NP/WM/2019

Informacja o wyborze oferty w celu przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa społecznego w ramach projektu pt. „Nowa perspektywa”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, IX Oś Priorytetowa – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

Pliki do pobrania:

Informacja o wyborze oferty