Rozwój usług społecznych w gminie Kargowa

 
-----------------------------------[UWAGA]-----------------------------------
 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie UE oraz wprowadzonymi i przyszłymi działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce, w celu zminimalizowania możliwych do wystąpienia negatywnych skutków zawiesza się działanie projektu wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego „Rozwój usług społecznych w gminie Kargowa”.

 

Niniejszy komunikat obowiązuje do odwołania i może ulec zmianom.

-----------------------------------------------------------------------------------
 
Projekt partnerski „Rozwój usług społecznych w gminie Kargowa” realizowany przez Gminę Kargowa oraz Związek Młodzieży Wiejskiej jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, 7 Oś priorytetowa, Działanie 7.5 Usługi społeczne.
 
 
Termin realizacji projektu: 01.07.2019- 30.06.2022
Lider Projektu: Gmina Kargowa
Partner Projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej
Całkowita wartość projektu: 586 980,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 557 631,00 zł
 
 
Głównym celem proj. jest zwiększenie dostępności usług społecznych w terminie 01.04.19-31.03.22 dla 58os. (37K, 21M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Kargowa, poprzez: utworzenie Klubu Seniora dla 20 osób niesamodzielnych (15K,5M) oraz wsparcie 38 rodzin (18 rodziców-12K, 6M, 20 dzieci - 10K,10M) poprzez organizację spotkań integracyjnych i cyklicznych zajęć rozwijających zainteresowania dzieci.
 
 
Grupę docelową projektu stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:
1. 20 osób (25K,5M) starszych, niesamodzielnych powyżej 60 roku życia, objętych krótkookresowymi usługami. opiekuńczymi dziennego pobytu w formie Klubu Seniora
2. 38 rodzin ( rodzice- 12K, 6M; dzieci- 10K,10M). Wszystkie w/w osoby z obszaru województwa lubuskiego - w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa lubuskiego. Sposób realizacji działań projektowych uwzględnia zasadę równości szans i niedyskryminacji, zaś widoczna dysproporcja w liczbie kobiet i mężczyzn odzwierciedla różnicę w zakresie korzystania ze zdywersyfikowanych form pomocy społecznej. Ponadto projekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami dysfunkcji. W związku z tym miejsca świadczenia usług będą w pełni pozbawione barier architektonicznych 

W celu realizacji projektu zakłada się zatrudnienie niezbędnej kadry w związku z tym zatrudniony zostanie opiekun Klubu Seniora (1/3 etat), którego zadaniem będzie dbanie o prawidłową organizację i działanie Klubu Seniora. Dodatkowo zostanie zatrudniona sprzątaczka (um. zlec 8h/m) oraz pielęgniarka (2h/mc) osoby te będą dbały o dobre samopoczucie seniorów. Sprzątaczka będzie dbała o porządek w Klubie Seniora a pielęgniarka będzie co miesiąc kontrolować zdrowie uczestników.

 

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte wskaźniki produktu:

· Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno–komunikacyjne (TIK)- 1 szt.

· Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie - 58 osoby.

· Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie- 38 osób.

· Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie- 20 osoby

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte wskaźniki rezultatu:

· Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu- 2

· Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu- 22

· Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu- 20

 

 

Pliki do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Załączniki do regulaminu