Jesteś tutaj:

Krok do Lepszego Jutra

 

Związek Młodzieży Wiejskiej został wybrany, uczestnicząc w konkursie nr RPDS.09.01.01-02-0017/18 organizowanym przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, do przeprowadzenia projektu pn.: „Krok do Lepszego Jutra”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Donośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne. Wartość projektu opiewa na kwotę 902 076,50 zł, w tym 95 % stanowi wkład EFS, natomiast 5 % to wkład prywatny. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie:

a) osoby powyżej 18 roku życia (kryterium dostępu),

b) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wykluczenia społecznego, w tym osoby bierne zawodowo oraz osoby bezrobotne (kryterium dostępu),

c) osoby zamieszkujace na terenie woj. dolnośląskiego (kryterium dostępu),

d) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (kryterum premiujące),

e) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi /w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych/ (kryterium premiujące),

f) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych (kryterium premiujące).

 

Co mogą otrzymać bezpłatnie uczestnicy projektu? 

Nasi uczestnicy w ramach projektu otrzymają bezpłatne wsparcie w postaci:

 Opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR), 

 Indywidualnego poradnictwa psychologicznego/prawnego/rodzinnego (w zależności od potrzeb Uczestnika Projektu),

 Grupowych warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych

 Szkolenia zawodowego prowadzącego do nabycia kompetencji i/lub kwalifikacji,

 Stażu zawodowego,

 Poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

Dodatkowo nasi uczestnicy otrzymają wsparcie w zakresie:

 stypendium szkoleniowego oraz stypendium stażowego,

 zwrotu kosztów dojazdu.

 

  

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 60 osób (36 K i 24 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie woj. dolnośląskiego poprzez realizację zaplanowanych działań w ramach Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. Grupa docelowa: 60 osób (36 K i 24 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie woj. dolnośląskiego, powyżej 18 roku życia. Do celów projektu należą:

 Dokonanie postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

 Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym po opuszczeniu programu,

 Podjęcie zatrudnienia (efektywność zatrudnieniowa) przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

 Zwiększenie liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu,

— Zwiększenie liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podjęły pracę po opuszczeniu programu.

 

PLANOWANE EFEKTY

Trwałość rezultatów projektu dotyczy aktywizacji społecznej oraz podjęcia zatrudnienia przez odbiorców wsparcia będących osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z województwa dolnośląskiego:

 dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej  - 34% odbiorców wsparcia

 dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podjęły zatrudnienie - 25% odbiorców wsparcia

 

REKRUTACJA

Od 1 września 2019 r. rozpoczął się nabór uczestników do projektu

Poniżej zamieszczamy dla wszystkich chętnych dokumentację rekrutacyjną uczestnika/uczestniczki projektu. Wypełnione formularze rekrutacyjne można składać na kilka sposobów:

a) pocztą na adres Biura projektu: ul. Wiejska 29, 52-411 Wrocław,

b) pocztą elektroniczną na adres: lepszejutro@zmw.pl.

 

Na wszelkie pytania odpowie zawsze nasz personel, który służy pomocą wszystkim zainteresowanym projektem jak i wszystkim naszym uczestnikom i uczestniczkom. 

Zapraszamy do kontaktu: tel.: +48 694 584 955

 

 

HARMONOGRAMY WSPARCIA

 

Harmonogramy wsparcia dostępne są po kliknięciu w >>ODNOŚNIK<<

 

 

-----------INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU-------------

 

Dane osobowe Uczestników Projektu zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostają powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, al. Armii Krajowej 54, Wrocław, Beneficjentowi realizującym Projekt: Związek  Młodzieży  Wiejskiej  ul.  Chmielna  6  lok.  6,  00-020 Warszawa oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu, do których należą:

 

1. Centrum Rozwoju Zawodowego Katarzyna Frańczak ul. Piotrkowska 12/103 (budynek G), 25-510 Kielce, NIP: 661-194-48-68 w zakresie doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego i realizacji grupowych warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych. 

 

 

 

Uwaga! Prosimy o wydruk formularzy po uprzednim zapisaniu na dysku twardym komputera.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1- Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2- Deklaracja uczestnika

Załącznik nr 3- Oświadczenie beneficjenta

Załącznik nr 4- Oświadczenie o nr konta

Załącznik nr 5- Wniosek o zwrot kosztów przejazdów

Załącznik nr 6- Zaświadczenie przewoźnika o wysokości opłat za przejazd

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o korzystaniu z programu POPŻ