Jesteś tutaj:

Podsumowanie projektu

Projekt „Razem - inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 był realizowany przez Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw w partnerstwie ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej oraz Consultor sp. z o.o. w okresie od 01.02.2017 do 31.01.2020 roku. Celem projektu było wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez kompleksowe wsparcie podmiotów ekonomii społecznej świadczone na terenie województwa lubelskiego (subregionu puławskiego, tj. na terenie powiatów: kraśnickiego, opolskiego, puławskiego, ryckiego, biłgorajskiego i janowskiego). W ramach działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej zapewniono wsparcie merytoryczne: animację lokalną, doradztwo kluczowe, doradztwo biznesowe, szkolenia, doradztwo integracji socjalnej, doradztwo specjalistyczne (księgowo-podatkowe, osobowe, finansowe, prawne i marketingowe) oraz wsparcie finansowe w postaci dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w istniejących spółdzielniach socjalnych oraz w nowo powstałych spółdzielniach socjalnych. Nowo powstałe podmioty oprócz dotacji mogły również skorzystać ze wsparcia pomostowego. Wsparcie skierowane było do osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w wieku 18-67 lat, osób fizycznych/prawnych zamierzających założyć przedsiębiorstwo społeczne, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, deklarujących chęć przekształcenia się w przedsiębiorstwo społeczne, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli administracji publicznej.

 

W okresie realizacji projektu Związek Młodzieży Wiejskiej:

1) przeprowadził niemal 50 spotkań gminnych w ramach animacji lokalnej dla ponad 600 osób;

2) zrealizował 20 szkoleń dla 182 osób, doradztwa psychologicznego dla 72 osób oraz 4 szkolenia branżowe dla 22 osób:

     a) ABC przedsiębiorczości społecznej w wymiarze 24h (3 grupy po 10

     osób);

     b) Akademia Ekonomii Społecznej w wymiarze 24h (3 grupy po

     10 osób, 2 grupy po 11 osób);

     c) Droga do ekonomii społecznej w wymiarze 64h (2 grupy po 10

     osób);

     d) Zakładanie spółdzielni socjalnej w wymiarze 48h (10 grup po 8

     osób);

     e) Doradztwo Integracji Socjalnej w wymiarze 40h (9 grup po 8

     osób);

  f) szkolenia branżowe w wymiarze 80h (szkolenie 'Animator, wychowawca z podstawami pomocy przedmedycznej' dla 10 osób, szkolenie 'Kelner, barman z elementami baristycznymi' dla 6 osób, 'Kurs stylizacji paznokci' dla 1 osoby, 'Kurs kroju i szycia z elementami projektowania' dla 5 osób);

3) prowadził Mobilny Punkt Doradztwa, tj. doradztwo kluczowe, doradztwo biznesowe oraz doradztwo specjalistyczne (przeprowadzono około 350 godzin doradztwa specjalistycznego księgowo-podatkowego, finansowego, osobowego, marketingowego i prawnego).

 

W wyniku działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej ze strony Związku Młodzieży Wiejskiej zostało utworzonych 13 spółdzielni socjalnych, które otrzymały dotacje na 64 nowe miejsca pracy (w sumie 1 472 000 zł; 23 000 zł na jedno nowe miejsce pracy) oraz wsparcie pomostowe na nowe miejsce pracy przez 12 miesięcy - 1000zł/miesiąc przez pierwsze 6 miesięcy zatrudnienia oraz 600zł/miesiąc przez kolejne 6 miesięcy zatrudnienia (w sumie 595 200 zł). Na terenie subregionu puławskiego powstały: Spółdzielnia Socjalna Urzędowianka, Spółdzielnia Socjalna Horyzont, Spółdzielnia Socjalna Clean City, Spółdzielnia Socjalna Mamy Siebie, Spółdzielnia Socjalna Mechanik, Spółdzielnia Socjalna Reaktywacja, Spółdzielnia Socjalna Lew, Spółdzielnia Socjalna Trio, Spółdzielnia Socjalna SDesign, Spółdzielnia Socjalna Niebieski Młyn, Spółdzielnia Socjalna Centrum Usługowe Tulipan, Spółdzielnia Socjalna Drewom, Spółdzielnia Socjalna Razem.

 

Wsparciem finansowym objęto również istniejące przedsiębiorstwa społeczne: Kraśnicka Spółdzielnia Socjalna, Spółdzielnia Socjalna Stonoga, Spółdzielnia Socjalna Inicjatywa. W wymienionych podmiotach utworzono 14 nowych miejsc pracy. Na każde nowe miejsce pracy przedsiębiorstwo otrzymało dotację w wysokości 23 000 zł. Istniejące spółdzielnie socjalne łącznie otrzymały wsparcie w wysokości 322 000 zł, dzięki czemu mogły rozszerzyć bądź rozwinąć swoją działalność. Łącznie w wyniku działalności OWES utworzono 78 nowych miejsc pracy, na które przyznano 2 389 200 złotych wsparcia finansowego w formie dotacji oraz wsparcia pomostowego.