Wyniki do ogłoszenia nr 1/10/SA/ŁÓDŹ9.1.1/2018

Informacja o wyborze oferty na przeprowadzenie grupowego poradnictwa pracy w ramach projektu „Strefa aktywizacji”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, IX Oś Priorytetowa – Włączenie Społeczne, Działanie 9.1 – Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Pliki do pobrania:

Informacja o wyborze oferty