Jesteś tutaj:

Strefa aktywizacji

 

Projekt pt. „Strefa aktywizacji” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9.Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 – 30.11.2019

Projekt realizowany jest przez Fundację AKME w partnerstwie ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej oraz Wielkopolskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Obszarów Wiejskich.

Cel projektu:

Zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 272 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących w województwie łódzkim, pozostających bez zatrudnienia,   w tym minimum 168 osób z niepełnosprawnością.

Projekt skierowany jest do 240 osób spełniających poniższe warunki:

 • zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku od 18 roku życia, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujące na obszarze województwa łódzkiego,
 • pozostających bez zatrudnienia (240 os):

– wyłącznie bierni zawodowo

– lub zarejestrowani bezrobotni z III profilem pomocy,

 • w tym osoby z niepełnosprawnościami (168 os).

Projekt ma na celu zagwarantowanie następujących  form wsparcia:

 1. indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w celu przygotowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
 2. wsparcie w postaci pakietu usług podstawowych (fryzjer, stylista , kosmetyczka)
 3. treningi kompetencji społecznych
 4. indywidualne poradnictwo psychologiczne
 5. indywidualne poradnictwo prawne
 6. grupowe poradnictwo zawodowe
 7. szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym
 8. 3 miesięczne staże w raz ze stypendium stażowym
 9. pośrednictwo pracy

W projekcie przewidziano wsparcie towarzyszące w postaci:

 • Zwrotu kosztów dojazdów na zajęcia w ramach projektu.

Rezultaty realizacji  projektu:

 1. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez minimum 40 uczestników projektu
 2. Podjęcie pracy (w tym na własny rachunek) przez minimum 20 uczestników projektu
 3. Poszukiwanie pracy przez minimum 50 uczestników projektu
 4. Osiągnięcie wskaźników efektywności społeczno-zatrudnieniowej

Wartość projektu: 3 609 489,36 PLN

Kwota dofinansowania: 3 429 014,89 PLN 

 

Więcej informacji na temat projektu znajduje się pod adresem: http://fundacja-akme.pl/strefa-aktywizacji/