Rozeznanie rynku nr 1/C/WM/2019

W związku z realizacją projektu „Nowa perspektywa” numer RPMA.09.01.00-14-A824/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (IX Oś priorytetowa- Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1- Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu), zapraszamy do złożenia oferty w ramach procedury rozeznania rynku na usługę zleconą polegającą na przygotowaniu i dostarczeniu cateringu podczas Grupowego Treningu Kompetencji i Umiejętności Społecznych dla Uczestników ww. projektu.

 

Pliki do pobrania:

Rozeznanie rynku