Informacja o wyborze oferty 1/WM/2019

Informacja o wyborze oferty w celu przygotowania i przeprowadzenia szkolenia zawodowego Spawacz metodą MAG 135 w ramach projektu „Nowa perspektywa” numer RPMA.09.01.00-14-A824/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (IX Oś priorytetowa- Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1- Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

Pliki do pobrania:

Informacja o wyborze oferty