Zapytanie ofertowe nr 10/NP/WM/2019

W związku z realizacją projektu pod nazwą „Nowa Perspektywa” numer RPMA.09.01.00-14-a824/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (IX Oś priorytetowa- Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1- Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zapraszamy do złożenia oferty na usługę zleconą polegającą na przeprowadzeniu indywidualnego pośrednictwa pracy dla Uczestników ww. projektu.

 

Plik do pobrania:

Zapytanie ofertowe