Informacja o wyborze oferty 1/RR/LJ/2019

Informacja o wyborze oferty na przeprowadzenie pośrednictwa pracy w ramach projektu „Twoja szansa na lepsze jutro”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, IX Oś Priorytetowa – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

  

Pliki do pobrania:

Informacja o wyborze oferty