Zapytanie ofertowe nr 1/08/ZMW/ŁÓDŹ 9.1.1/2019

Związek Młodzieży Wiejskiej w ramach procedury zapytania ofertowego zaprasza do składania ofert na usługę zleconą polegającą na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia „Pracownik biurowy z Europejskim Certyfikatem ECDL” w ramach projektu pt.: „Strefa Aktywizacji”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, IX Oś Priorytetowa – Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe