Rozeznanie rynku nr 1/10/SA/ŁÓDŹ9.1.1/2018

W związku z realizacją projektu „Strefa aktywizacji” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, IX Oś Priorytetowa – Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na przeprowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego.

 

Pliki do pobrania:

Rozeznanie rynku