Jesteś tutaj:

Nowa perspektywa

 

Związek Młodzieży Wiejskiej został wybrany, uczestnicząc w konkursie zamkniętym nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-068/18 organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, do przeprowadzenia projektu pn.: „NOWA PERSPEKTYWA”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Wartość projektu opiewa na kwotę 650 680,50 zł, w tym 95 % stanowi wkład EFS, natomiast 5 % to wkład prywatny. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

f) osoby z niepełnosprawnością;

g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;

h) osoby niesamodzielne;

i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014- 2020;

j) osoby korzystające z PO PŻ;

k) osoby odbywające karę pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego.

Szczególnie zapraszamy osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek.

 

Co mogą otrzymać bezpłatnie uczestnicy projektu? 

Nasi uczestnicy w ramach projektu otrzymają bezpłatne wsparcie w postaci:

 Opracowania Indywidualnej Ścieżki Rozwoju (IŚR), 

 Wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,

 Grupowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych,

 Indywidualnego poradnictwa prawnego/finansowego/społecznego (w zależności od potrzeb Uczestnika Projektu)

 Szkolenia zawodowego prowadzącego do nabycia kompetencji i/lub kwalifikacji,

 Stażu zawodowego,

 Pośrednictwa pracy.

Dodatkowo nasi uczestnicy otrzymają wsparcie w zakresie:

 stypendium szkoleniowego oraz stypendium stażowego,

 zwrotu kosztów dojazdu.

 

Realizacja Projektu przypada na okres od 01.10.2018 r. do 31.12.2019 r.

  

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost aktywizacji społecznej i zawodowej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie dla 50 osób (30K, 20M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 20 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi z województwa mazowieckiego. Do celów projektu należą:

 Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym po opuszczeniu programu,

 Zwiększenie liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu,

— Zwiększenie liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podjęły pracę po opuszczeniu programu,

 Dokonanie postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

 Dokonanie postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna) osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

 Podjęcie zatrudnienia (efektywność zatrudnieniowa) przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

 
— Podniesienie odsetka osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, które podjęły zatrudnienie (efektywność zatrudnieniowa).

 

PLANOWANE EFEKTY

Trwałość rezultatów projektu dotyczy aktywizacji społecznej oraz podjęcia zatrudnienia przez odbiorców wsparcia będących osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami z województwa mazowieckiego:

 dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej  - 34% odbiorców wsparcia

 dla osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej - 34% odbiorców wsparcia

 dla osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, które podjęły zatrudnienie - 12% odbiorców wsparcia

 dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podjęły zatrudnienie - 25% odbiorców wsparcia

 

REKRUTACJA

Od 1 października 2018 r. rozpoczął się nabór uczestników do projektu

Poniżej zamieszczamy dla wszystkich chętnych dokumentację rekrutacyjną uczestnika/uczestniczki projektu. Wypełnione formularze rekrutacyjne można składać na kilka sposobów:

a) osobiście w Biurze projektu w dniach roboczych w godz. 8-16,

b) pocztą na adres Biura projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej, ul. Chmielna 6/6, 00-020 Warszawa,

c) pocztą elektroniczną na adres: nowa.perspektywa.mazowsze@zmw.pl.

 

Na wszelkie pytania odpowie zawsze nasz personel, który służy pomocą wszystkim zainteresowanym projektem jak i wszystkim naszym uczestnikom i uczestniczkom. 

Zapraszamy do kontaktu: tel.: 22 826 11 68

  

 

Uwaga! Prosimy o wydruk formularzy po uprzednim zapisaniu na dysku twardym komputera.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji RPMA.09.01.00-14-a824/18

Załącznik nr 1- Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2- Deklaracja uczestnika

Załącznik nr 3- Oświadczenie beneficjenta

Załącznik nr 4- Oświadczenie o nr konta

Załącznik nr 5- Wniosek o zwrot kosztów przejazdów

Załącznik nr 6- Zaświadczenie przewoźnika o wysokości opłat za przejazd

Załącznik nr 7- Wniosek o zwrot kosztów przejazdów- brak komunikacji publicznej