KOMPETENCJE I DOŚWIADCZENIE PODSTAWĄ NA RYNKU PRACY

 

Związek Młodzieży Wiejskiej w partnerstwie z Fundacją Społeczeństwo i Gospodarka został wybrany, uczestnicząc w konkursie zamkniętym nr 91/RPWP.06.02.00-IP.03-30-001/17 organizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, do przeprowadzenia projektu pn.: „KOMPETENCJE I DOŚWIADCZENIE PODSTAWĄ NA RYNKU PRACY”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa. Wartość projektu opiewa na kwotę 508 963,63 zł, w tym 95 % stanowi wkład EFS, natomiast 5 % to wkład prywatny. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie osoby powyżej 30 roku życia, bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo, posiadające niskie kwalifikacje (max. wykształcenie średnie) zamieszkałe na terenach wiejskich subregionu konińskiego w województwie wielkopolskim na obszarach:

- powiatu kolskiego; gminy: Babiak, Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Koło, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz;

- powiatu konińskiego; gminy: Grodziec, Kleczew, Rychwał, Skulsk, Sompolno, Wierzbinek, Wilczyn;

- powiatu tureckiego; gminy: Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Przykona, Tuliszków, Turek, Władysławów;

- powiatu słupeckiego; gminy: Lądek, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Słupca, Strzałkowo, Zagórów.

 

Co mogą otrzymać bezpłatnie uczestnicy projektu? 

Nasi uczestnicy w ramach projektu otrzymają bezpłatne wsparcie w postaci:

 Opracowania Identyfikacji Potrzeb w oparciu o Indywidualny Plan Działania (IPD), 

 Indywidualnego poradnictwa zawodowego (w zależności od potrzeb Uczestnika Projektu),

 Szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,

 Szkolenia zawodowego prowadzącego do uzyskania kwalifikacji,

 Stażu zawodowego,

 Pośrednictwa pracy.

Dodatkowo nasi uczestnicy otrzymają wsparcie w zakresie:

 stypendium szkoleniowego oraz stypendium stażowego,

 zwrotu kosztów dojazdu na staż.

 

Realizacja Projektu przypada na okres od 01.09.2018 r. do 31.10.2019 r.

  

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 60 osób (36K, 24M) powyżej 30 roku życia, o niskich kwalifikacjach, bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy, zamieszkałych na terenach wiejskich subregionu konińskiego w województwie wielkopolskim. Do celów projektu należą:

 Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy,

 Uzyskanie i/lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednim dokumentem przez uczestników,

— Poprawa pozycji uczestników projektu na rynku pracy i ich szans na zdobycie zatrudnienia,

— Zwiększenie liczby osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, które podjęły pracę po opuszczeniu programu,

 Podjęcie zatrudnienia (efektywność zatrudnieniowa) przez osoby uczestniczące w programie.

 

 

PLANOWANE EFEKTY

Trwałość rezultatów projektu dotyczy podjęcia zatrudnienia przez odbiorców wsparcia będących osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy/biernymi zawodowo z województwa wielkopolskiego:

 podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenie zawodowe- 88% odbiorców wsparcia, 

 staże zawodowe- 52% odbiorców wsparcia,

 pośrednictwo pracy- 83% odbiorców wsparcia,

 szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy - 100% odbiorców wsparcia,

 uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu programu- 80% odbiorców wsparcia,

 uzyskanie zatrudnienia po zakończeniu projektu- 38% odbiorców wsparcia.

 

REKRUTACJA

Od września 2018 r. trwa nabór uczestników do projektu

Poniżej zamieszczamy dla wszystkich chętnych dokumentację rekrutacyjną uczestnika/uczestniczki projektu. Wypełnione formularze rekrutacyjne można składać na kilka sposobów:

a) osobiście w Biurze Zarządu Krajowego ZMW w dniach roboczych w godz. 8-16,

b) pocztą na adres: Związek Młodzieży Wiejskiej, ul. Chmielna 6/6, 00-020 Warszawa,

c) pocztą elektroniczną na adres kompetencje.wielkopolska@zmw.pl.

Na wszelkie pytania odpowie zawsze nasz personel, który służy pomocą wszystkim zainteresowanym projektem jak i wszystkim naszym uczestnikom i uczestniczkom. Zapraszamy do kontaktu: tel.: 22 826 11 68

  

 

Uwaga! Prosimy o wydruk formularzy po uprzednim zapisaniu na dysku twardym komputera.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji RPWP.06.02.00-30-0122/17

Załącznik nr 1- Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2- Umowa uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 3- Oświadczenie Uczestnika Projektu

Załącznik nr 4- Oświadczenie o nr konta

Załącznik nr 5- Wniosek o zwrot kosztów przejazdów

Załącznik nr 6- Zaświadczenie przewoźnika o wysokości opłat za przejazd

Załącznik nr 7- Wniosek o zwrot kosztów przejazdów- brak komunikacji publicznej