Jesteś tutaj:

Otwórz się na pomoc

 

Projekt Partnerski „Otwórz się na pomoc”, realizowany przez Województwo Lubuskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz Związek Młodzieży Wiejskiej, jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanej przez Europejski Fundusz Społeczny, Oś priorytetowa 7, Działanie 7.5. Usługi społeczne.

 

Wartość projektu 2 090 842,13 PLN

Wysokość dofinansowania z UE 1 777 215,81 PLN


Termin realizacji projektu 1.10.2018 r. – 31.03.2020 r.

 

Lider projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Partner projektu Związek Młodzieży Wiejskiej

 

Cel projektu

Celem projektu jest uruchomienie sieci poradni dla co najmniej 100 rodzin (w tym 240 osób) z województwa lubuskiego, które zagrożone są wykluczeniem społecznym.

 

Zakładane efekty

Utworzenie sieci poradni przełoży się na zwiększenie dostępności do usług wspierających, interwencyjnych i pomocy środowiskowej. Projekt zakłada wsparcie co najmniej 100 rodzin, w tym minimum 240 osób (130 kobiet i 110 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, z zastrzeżeniem, iż nie mniej niż 50% otrzymujących wsparcie rodzin pochodziło będzie z terenów wiejskich. Wsparcie udzielane będzie w ramach sześciu poradni, obejmujących swoim zasięgiem dwanaście powiatów województwa lubuskiego, a zlokalizowanych kolejno w: Zielonej Górze, Bytomiu Odrzańskim, Żaganiu, Słubicach, Drezdenku i Świebodzinie.

 

Sposób realizacji działań projektowych uwzględnia zasadę równości szans i niedyskryminacji, zaś widoczna dysproporcja w liczbie kobiet i mężczyzn odzwierciedla różnicę w zakresie korzystania ze zdywersyfikowanych form pomocy społecznej. Ponadto projekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami dysfunkcji. W związku z tym miejsca świadczenia usług będą w pełni pozbawione barier architektonicznych. Ze względu na przyjęte założenia ze wsparcia będą korzystały osoby w różnym wieku oraz ze zróżnicowanym wykształceniem.

 

Adresy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym działających w ramach projektu „Otwórz się na pomoc”

Poradnie wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, działające w ramach projektu „Otwórz się na pomoc”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga społeczna, Działanie 7.5 – Usługi społeczne, zlokalizowane są pod poniższymi adresami:

 

1. Zielona Góra – ul. Zacisze 17,

Pedagog – organizator pracy poradni: Małgorzata Smyk

Tel. 608 093 053

E-mail: poradnia.zielonagora(at)zmw.pl

Godziny otwarcia: pn. – pt. 8.00 – 16.00

 

2. Żagań – ul. Śląska 1,

Pedagog – organizator pracy poradni: Halina Szyposz

Tel. 664 051 708

E-mail: poradnia.zagan(at)zmw.pl

Godziny otwarcia: 12.00 – 20.00

 

3. Bytom Odrzański – al. Złotej Jesieni 1,

Pedagog – organizator pracy poradni: Lilla Tkaczyk

Tel. 664 024 272

E-mail: poradnia.bytomodrzanski(at)zmw.pl

 

4. Świebodzin – ul. Okrężna 3 ,

Pedagog – organizator pracy poradni: Daniel Dubiniec,

Tel.: 571 485 345

E-mail: d.dubiniec(at)rops.lubuskie.pl

Godziny otwarcia: pn. – pt. 8:00 – 16:00

 

5. Strzelce Krajeńskie – ul. Wyzwolenia 4,

Pedagog – organizator pracy poradni: Joanna Olejniczak,

Tel.: 500 794 536

E-mail: j.olejniczak(at)rops.lubuskie.pl

Godziny otwarcia: pn., śr., pt. – 8:00-15:00 wt., czw. – 10:00 – 17:00

 

6. Słubice – ul. Sienkiewicza 28

Pedagog – organizator pracy poradni: Amelia Szołtun,

Tel.: 571 485 220

Adres e-mail: a.szoltun(at)rops.lubuskie.pl

Pokój nr 8 Godziny otwarcia: pn. – pt. 8:00 – 16:00

 

 

Pliki do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 2 – Formularz uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna dla uczestników działań projektowych współfinansowanych ze środków UE w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Załącznik nr 5 – Informacja o charakterze wsparcia w ramach projektu

Załącznik nr 6 – Karta wsparcia udzielonego w projekcie 

Załącznik nr 7 – Ankieta ewaluacyjna ex ante

Załącznik nr 8 – Ankieta ewaluacyjna ex post

Załącznik nr 9 – Oświadczenie dotyczące ostatniego miejsca zameldowania

Załącznik nr 10 – Dziennik zajęć

Załącznik nr 11 – Zaświadczenie o uczestnictwie we wsparciu grupowym

Załącznik nr 12 – Karta ewidencjonowania czasu wykonywania umowy