Projekt "Możesz więcej" - wydłużenie terminu zakończenia rekrutacji

W związku z realizacją projektu pn. "Możesz więcej" informujemy, iż wydłużony został okres rekrutacji uczestników. Aktualnie obowiązujący termin zakończenia rekrutacji wyznaczony został na dzień 31 stycznia 2019 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - I Oś Priorytetowa – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.