Informacja o wyborze oferty do Rozeznania rynku nr 1/07/RR/MW/ZMW/ŁÓDŹ9.1.1/2018

Informacja o wyborze oferty na *identyfikację potrzeb szkoleniowych osób młodych pozostających bez zatrudnienia, przygotowanie Indywidualnego Programu Działań i przeprowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego w* ramach projektu pt.: „Możesz więcej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie I.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie I.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Pliki do pobrania:

Rozeznanie rynku