Rozeznanie rynku nr 12/WM/2018

Związek Młodzieży Wiejskiej w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego Pomoc kuchenna w ramach projektu pt.: „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, IX Oś Priorytetowa – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferty prosimy przesyłać na adres: Związek Młodzieży Wiejskiej ul. Chmielna 6 lok. 6, 00-020 Warszawa. Termin nadsyłania ofert upływa 12 września 2018 r. o godzinie 12:00. O terminie złożenia oferty decyduje data wpłynięcia do Zamawiającego.

 

Pliki do pobrania:

Rozeznanie rynku