Rozeznanie rynku nr 1/10/RR/MW/ZMW/POWR.1.2.1/2018

W związku z realizacją projektu nr POWR.01.02.01-10-0054/2017 pn. „Możesz więcej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, I Oś Priorytetowa – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku celem oszacowania wysokości wynagrodzenia doradcy zawodowego za indywidualne doradztwo zawodowe oraz grupowe poradnictwo zawodowe dla ok. 110 uczestników ww. projektu w województwie łódzkim.

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie

Rozeznenie rynku