PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU NR 1/08/RR/NP/ZMW/ŁÓDŹ 9.1.1/2018

W związku z realizacją projektu nr RPLD.09.01.01-10-B074/2017 pn. „Nowa Perspektywa” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, IX Oś Priorytetowa – Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na dostarczenie cateringu uczestnikom ww. projektu podczas udzielanego im wsparcia w postaci grupowych treningów kompetencji społecznych w Łodzi.

 

Pliki do pobrania:

Rozeznanie rynku

Formularz ofertowy