Informacja o wynikach wyboru do rozeznania rynku nr NR 1/07/RR/NP/ZMW/ŁÓDŹ9.1.1/2018

Informacja o wyborze oferty w celu wyłonienia trenera treningów kompetencji społecznych dla uczestników projektu pn. „Nowa Perspektywa” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, IX Oś Priorytetowa – Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Pliki do pobrania:

Informacja o wyborze oferty