Jesteś tutaj:

Projekt "Możesz więcej"

Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza do udziału w projekcie:

 

„Możesz więcej”

 

Nr projektu: POWR.01.02.01-10-0054/17

 

 

1. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

06.2018 – 12.2019

 

2. KRÓTKIE STRESZCZENIE PROJEKTU

Projekt stowarzyszenia ZMW pn. „Możesz więcej” ma na celu wzrost aktywności zawodowo-edukacyjnej przez podniesienie kwalifikacji zawodowych i/lub kompetencji, umiejętności społecznych, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz podjęcie zatrudnienia -150 osób (90K,60M) młodych (z woj. łódzkiego), w tym ON, w wieku do 18-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. Młodzież NEET(1) (ang. „Not in Employment, Education or Training”), bierni zawodowo, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.2 oraz z wyłączeniem osób zarejestrowanych w urzędach pracy do 10.2019 r.

Wsparcie zakładane w projekcie ma charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej i opiera się na min. 3 elementach pomocy wybranych spośród form wsparcia wskazanych w PO WER, w tym obligatoryjnie identyfikacji potrzeb i pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego oraz wsparcie to zostało dostosowane do specyficznych potrzeb grupy docelowej. Trzecia i kolejne formy wsparcia zostaną dostosowane do potrzeb UP, zgodnie z opracowanym dla niego IPD.

 

Wsparcie jest udzielane w projekcie zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w PL, tzn. w ciągu 4 m-cy od dnia przystąpienia do projektu osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu.

 

3. STAN DOCELOWY REALIZACJI PROJEKTU

Rzeczywista poprawa sytuacji 150 młodych (90K, 60M), zachęcenie ich do okresowego opuszczenia często niekorzystnego otoczenia, wpływ na bezrobocie i bierność edukacyjną oraz realnego zwiększenia ich szans na stałe zatrudnienie przez aktywizację zawodowo edukacyjną w ramach projektu i zapewnienia możliwości odbycia stażu u regionalnego pracodawcy.

 

4. GRUPA DOCELOWA

Projekt jest skierowany wyłącznie do 150 osób (90K,60M) w tym 3 ON (2K/1M) zamieszkałych, w rozumieniu przepisów KC, na obszarze województwa łódzkiego.

 

Uczestnikami projektu są wyłącznie osoby bierne zawodowo, w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją przyjętą w POWER 2014-2020, z wyłączeniem osób należących do grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.

 

KATEGORIE OSÓB:

BZ - 150 osób (90K,60M)

ONK3 - 60 UP(36K,24M)

ON - 3UP(2K,1M)

 

5. REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym w terminie do 31.05.2019 r., podczas której zostanie wybranych łącznie 150 UP (90K, 60M). Na wypadek rezygnacji UP powstanie lista rezerwowa licząca ok. 15 osób.

 

Informacje o projekcie zostaną umieszczone w Internecie, w punktach handlowych i innych miejscach publicznych. W przypadku problemów z rekrutacją przewiduje się intensyfikację akcji promocyjno-informacyjnej, rekrutację bezpośrednią, wydłużenie okresu rekrutacji oraz przejście w rekrutację ciągłą.

 

6. WYMAGANE DOKUMENTY OD UP:

- formularz zgłoszeniowy,

- oświadczenie dotyczące poziomu wykształcenia,

- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

- orzeczenie lub inny dokument równoważny o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),

- oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie województwa łódzkiego,

 

- oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo.

 

Podstawą udzielenia wsparcia uczestnikowi projektu jest umowa cywilnoprawna zawierana z UP.

Biuro projektu mieści się w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 32/34, adres e-mail: mozeszwiecej@zmw.pl

 

7. SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU

Cel zostanie osiągnięty przez objęcie grupy docelowej wsparciem w ramach 5 zadań:

 

7.1 Identyfikacja potrzeb, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego.

Wsparciem tym zostanie objętych 100% UP (w tym 3 ON) w terminie do 31.05.2019 r.

 

Do identyfikacji potrzeb posłuży metoda IPD (100% UP). Każdy z UP odbędzie średnio 2h indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym (w zależności od potrzeb). IPD pozwoli na identyfikację potrzeb UP i wyznaczenie indywidualnej ścieżki wsparcia dla każdego UP. IPD aktualizowane będzie na każdym etapie projektu. Istnieje możliwość zmiany grup i typów wsparcia jeżeli IPD wykaże inne potrzeby w konsultacji z WUP.

 

7.2 Grupowe poradnictwo zawodowe

Wsparcie to zostało zaplanowane dla 100% UP (w tym 3 ON) i zostanie przeprowadzone w trybie ciągłym w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2019 r.

A obejmować ono będzie w szczególności:

- warsztaty samopoznania i zawodowych kompetencji interpersonalnych: odkrywanie uzdolnień przydatnych w planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego, rozbudzenie świadomości edukacyjnej i zawodowej, poznanie własnych skłonności zawodowych, itp. (15 gr x 10os x 6h)

- aktywne techniki poszukiwania pracy: sposoby poszukiwania zatrudnienia oraz ich efektywność, instytucje rynku pracy i narzędzia wsparcia, rozmowa kwalifikacyjna, itp. (15 gr x 10os x 6h)

- warsztaty autoprezentacji: rozwój umiejętności przygotowania się i prowadzenia rozmowy z potencjalnym pracodawcą, autoprezentacja i pierwsze wrażenie, itp. (15 gr x 10os x 6h).

 

Zadanie to będzie prowadziło do nabycia kompetencji zgodnie z 4 stopniowym etapem określonym w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego(4).

 

7.3 Wysokiej jakości szkolenia zaplanowane dla 150 UP (w tym 3 ON) w trzech turach:

- 08-09.2018 50 UP,

- 11.2019 - 01.2019 50UP,

- 03.2019 – 06.2019 50 UP.

 

Szkolenia będą realizowane zgodnie z opracowanym wcześniej dla każdego UP Indywidualnym Planem Działania (IPD). Przy wyborze zakresu szkoleń szczególnie brane będą pod uwagę branże i zawody, w których istnieje największe zapotrzebowanie w WŁ. Najbardziej pożądane zawody w WŁ wg WUP to: fryzjerzy, graficy komputerowi, krawcy, kucharze, opiekunowie osoby starszej lub ON, piekarze, ochroniarze, robotnicy obróbki drewna i stolarze, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, spedytorzy i logistycy. Pracodawcy WŁ nadal poszukują kierowców autobusów, kierowców samochodów ciężarowych, operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych, obrabiarek skrawających, a także pielęgniarek i spawaczy.

W przypadku realizacji szkoleń, które służą nabywaniu kwalifikacji lub kompetencji nieokreślonych jako deficytowe w ramach dokumentu Barometr zawodów w WŁ 2017, a będą one jedynie potwierdzoną odpowiedzią na potrzeby konkretnych pracodawców, wymagane będzie, przed rozpoczęciem realizacji szkolenia, potwierdzenie takiego zapotrzebowania od konkretnych pracodawców, np. w formie wstępnych deklaracji zatrudnienia.

Szkolenia zostaną tak dobrane aby brać pod uwagę zapotrzebowanie rynku i będą one dostosowane do możliwości psychofizycznych UP oraz do posiadanych już przez nich kwalifikacji, przy czym będą one dopasowane do indywidualnych potrzeb kobiet i mężczyzn.

W przypadku realizacji szkoleń, które mają służyć nabywaniu kompetencji wymagane jest, najpóźniej przed rozpoczęciem realizacji szkolenia, posiadanie akceptacji pracodawcy dotyczące zarówno programu szkolenia jak i zakresu efektów kształcenia, które zostaną osiągnięte przez UP.

Projekt przewiduje realizację szkoleń zawodowych kończących się uzyskaniem kompetencji zawodowych (60 UP) śr. 80 h/UP, jak również kończących się uzyskaniem kwalifikacji zawodowych5 (90 UP) śr. 150 h/UP. Każdy UP po zakończeniu szkolenia podejdzie do egzaminu.

- Fakt nabycia kwalifikacji zawodowych będzie weryfikowany na podstawie oceny i walidacji wyników egzaminu zewnętrznego, potwierdzającego podniesienie kwalifikacji UP - kopia certyfikatu/świadectwa(np. /UDT/lub inny rozpoznawany w danej branży) - potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji. (dot. min 81 UP).

- Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany na podstawie egzaminu wewnętrznego w oparciu o ww. 4 etapy: I Zakres; II Wzorzec, III Ocena i IV Porównanie: etap IV porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (etap II efekty uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielonego danej osobie (dot. min 54 UP).

 

W ramach szkoleń UP otrzymają: materiały szkoleniowe - odpowiedni skrypt/podręcznik, ramowy program szkolenia, przerwę kawową, stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

 

7.4 Nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże realizowane w 3 turach:

- 10.2018 -02.2019 50 UP,

- 03.2019 - 07.2019 50UP,

- 08.2019 - 12.2019 50 UP.

 

Stanowiska na stażu zostaną powiązane z tematyką szkoleń i zgodnie z opracowanymi dla UP IPD. Zostanie zawarta umowa trójstronna: wnioskodawca, pracodawca i UP, która określi prawa i obowiązki pracodawcy, stażysty i organizatora.

Pracodawcy, którzy zobowiążą się do zatrudnienia UP po okresie stażu będą traktowani priorytetowo. Staże będą odbywać się 3-5 m-cy (śr. 4 m-ce ) - 8 h zegarowych dziennie i 40 h tygodniowo / dla ON -35h/tydzień, a UP w ich ramach otrzymają stypendium stażowe, zwrot kosztów przejazdu, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW i szkolenie BHP.

 

7.5 Pośrednictwo pracy realizowane w 3 turach:

- 01 - 03.2019 50 UP,

- 04 - 07.2019 50UP,

- 08 - 12.2019 50 UP.

150os x średnio 6 godz., w ramach których pośrednik pracy przeanalizuje opinie doradcy zawodowego nt. poszczególnych UP, w tym dokonana analizy ich potrzeb, oczekiwań oraz możliwych działań, a następnie spotka się z UP i omówi ww. oraz przyjmie, wspólnie z UP, plan działań i współpracy na linii pośrednik pracy – UP.

Pośrednik wyszuka oferty pracy oraz dopasuje je do profilu UP, a następnie przedstawi każdemu UP min. 4 oferty pracy i skieruje UP do zatrudnienia.

 

8. WSKAŹNIKI GRUPY DOCELOWEJ

 -WSKAŹNIKI REALIZACJI CELU

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi harmonogramami wsparcia udzielanego w ramach projektu (link). 

 

Na wszelkie pytania odpowie zawsze nasz personel, który służy pomocą wszystkim zainteresowanym projektem jak i wszystkim naszym uczestnikom i uczestniczkom. Zapraszamy do kontaktu: Adam Nowak tel.: 600-104-418

 

Załączniki:

Regulamin uczestnictwa
Zał nr 1 - Formularz rekrutacyjny
Zał nr 2 - Deklaracja uczestnika-czki projektu
Zał nr 3 - Oświadczenie uczestnika-czki pojektu
Zał nr 4 - Oświadczenie uczestnika projeku o zwrocie kosztów przejazdu
Zał nr 5 - Oświadczenie uczestnika projektu o zwrocie kosztów przejazdu (auto)
Zał nr 6 - Oświadczenie o użyczeniu pojazdu
Zał nr 7 - Zaświadczenie przewoźnika o wysokości opłat za przejazd
Zał nr 8 - Oświadczenie uczestnika projeku o numerze konta
Zał nr 9 - Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Zał nr 10 - oświadczenie o sytuacji uczestnika po zakończeniu udziału w projekcie
Zał nr 11 - Zobowiązanie do dostarczenia dokumentów potwierdzający podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej po zakończeniu udziału

Zał nr 12 - Oświadczenie uczestnika projektu o sytuacji w momencie rozpoczęcia udzialu w projekcie

Zał nr 13 - Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych

Zał nr 14 - Umowa stażowa z załącznikami 
Zał nr 15 - Umowa opiekuna stażu

 

Refundacja dla opiekuna stażu w jednoosobowej działalności
Zał nr 16 - Wniosek o refundację
Zał nr 17 - oświadczenie o niezaleganiu

 

Refundacja dla opiekuna stażu zatrudnionego na umowę o pracę
Zał nr 18 - aneks do umowy o pracę
Zał nr 19 - oświadczenie o niezaleganiu
Zał nr 20 - oświadczenie o opłaceniu dodatku dla opiekuna
Zał nr 21 - wniosek o refundację kosztów opieki

 

 

Przypisy:

(1) Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni). Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.

(2) Tryb konkursowy:

- osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET z następujących grup docelowych: o młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:

- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,

- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,

- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej, o matki opuszczające pieczę (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy), o absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu), o absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do 2 lat po opuszczeniu), o matki przebywające w domach samotnej matki, o osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do 2 lat po opuszczeniu).

(3) ONK – osoba o niskich kwalifikacjach.

(4) Etap I - ZAKRES: 150 UP z GD uczestniczących w ww. treningach; Etap II - WZORZEC: standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które UP osiągną w wyniku przeprowadzonych działań. Dzięki temu etapowi UP nabędą większą pewność siebie i wiarę we własne możliwości, zbudują poczucie własnej wartości, nauczą się podst. zasad komunikacji, zbudują pozytywny obraz siebie oraz motywacji do podejmowania nowych zadań, zdobędą umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji oraz skutecznego realizowania zadań. Etap III - OCENA: przeprowadzenie weryfikacji spełnienia opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie. Etap IV – PORÓWNANIE: porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie i wydanie UP zaświadczeń potwierdzających zdobyte kompetencje.

(5) Kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się (kompetencji), których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi standardami. Nadanie kwalifikacji następuje w wyniku walidacji i certyfikacji.

(6) Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym i oznacza odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie podjęli zatrudnienie.

 

 

 

Treść zaktualizowano w dniu: 22.08.2019 r.