Jesteś tutaj:

LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

 

 

 

Związek Młodzieży Wiejskiej został wybrany, uczestnicząc w konkursie zamkniętym nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-040/17 organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, do przeprowadzenia projektu pn.: „LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rozwój rynku pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Wartość projektu opiewa na kwotę 2 087 188,80 zł, w tym 80 % stanowi wkład EFS, 15% to dofinansowanie Budżetu Państwa natomiast 5 % to wkład prywatny. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie osoby bezrobotnyne należące do III profilu pomocy lub bierne zawodowo, doznające wykluczenia społecznego lub zagrożone ubóstwem, które:

a) zamieszkują subregion radomski, gminy defaworyzowane:

• powiat białobrzeski: Białobrzegi (miasto, gmina miejsko-wiejska, obszar wiejski), Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Wyśmierzyce (obszary wiejskie),

• powiat kozienicki: Garbatka-Letnisko, Gławaczów, Gniewoszów, Kozienice (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), Magnuszew, Sieciechów

• powiat lipsko: Lipsko (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą,

• powiat przysuski: Borkowice, Gielniów, Odrzywół, Potworów, Przysucha (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski).

b) osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu, z niepełnosprawnością sprzężoną, intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;

c) osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia rozumiane jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek;

d) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;

 

Co mogą otrzymać bezpłatnie uczestnicy projektu? Nasi uczestnicy w ramach projektu otrzymają bezpłatne wsparcie w postaci:

 opracowania Indywidualnej Ścieżki Rozwoju (IŚR), 

 Wsparcia indywidualnego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejetności społecznych,

 Grupowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych,

 Indywidualnego poradnictwa psychologicznego/prawnego/obywatelskiego (w zależności od potrzeb Uczestnika Projektu)

 Szkolenia zawodowego podnoszącego kompetencje lub kwalifikacje,

 Stażu zawodowego,

 Pośrednictwa pracy.

Dodatkowo nasi uczestnicy otrzymają wsparcie w zakresie:

stypendium szkoleniowego oraz stypendium stażowego,

zwrotu kosztów dojazdu.

 

Realizacja Projektu przypada na okres od 01.11.2017 r. do 31.12.2018 r.

  

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest włączenie społeczne 150 osób (90K, 60M) z gmin poniżej progu defaworyzacji subregionu radomskiego doznających wykluczenia społecznego lub zagrożenia ubóstwem spośród których co najmniej 50 % stanowią osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, niepełnosprawności sprzężonej, niepełnoprawności intelektualnej oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi. Do celów projektu należą:

 Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym po opuszczeniu programu,

 Zwiększenie liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu,

— Zwiększenie liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podjęły pracę po opuszczeniu programu 

 Dokonanie postępu w aktywizacji społecznej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

 Dokonanie postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna) osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

 Podjęcie zatrudnienia (efektywność zatrudnieniowa) przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

 Podniesienie odsetka osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które podjęły zatrudnienie (efektywność zatrudnieniowa).

 

PLANOWANE EFEKTY

Trwałość rezultatów projektu dotyczy aktywizacji społecznej oraz podjęcia zatrudnienia przez odbiorców wsparcia posiadających status osoby podlegającej III profilowi pomocy lub biernej zawodowo i zamieszkujących gminy defaworyzowane subregionu radomskiego:

 dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej  - 34% odbiorców wsparcia

 dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej - 34% odbiorców wsparcia

 dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które podjeły zatrudnienie - 12% odbiorców wsparcia

 dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podjęły zatrudnienie - 22% odbiorców wsparcia

 

REKRUTACJA

Od 1 listopada 2017 r. rozpoczął się nabór uczestników do projektu

Poniżej zamieszczamy dla wszystkich chętnych dokumentację rekrutacyjną uczestnika/uczestniczki projektu. Wypełnione formularze rekrutacyjne można składać na kilka sposobów:

a) osobiście w Biurze projektu w dniach roboczych w godz. 9-17,

b) pocztą na adres Biura projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej, ul. Chmielna 6/6, 00-020 Warszawa,

c) pocztą elektroniczną na adres: lepsza.przyszlosc@zmw.pl.

Na wszelkie pytania odpowie zawsze nasz personel, który służy pomocą wszystkim zainteresowanym projektem jak i wszystkim naszym uczestnikom i uczestniczkom. Zapraszamy do kontaktu: tel.: 22 826 11 68

 

-----------INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU-------------

Dane osobowe zakwalifikoanych Uczestników Projektu zostają powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, Beneficjentom realizującym Projekt  - Związek  Młodzieży  Wiejskiej  ul.  Chmielna  6  lok.  6,  00-020 Warszawa wraz z partnerem Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu, do których należą:

1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników/czek projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji

 Fundacja Akademia Kompetencji Europejskich ul. Cybernetyki 3b/17, 02-667 Warszawa   - przetwarzanie danych w okresie: 21 lutego  - 31 sierpnia 2018 r.

2. Wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejetności społecznych

 Fundacja Akademia Kompetencji Europejskich ul. Cybernetyki 3b/17, 02-667 Warszawa  - przetwarzanie danych w okresie: 22 marca  - 30 września 2018 r.

3. Grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych

 NEURO-COACH Agata Spławska, ul. Traugutta 58a, 63-400 Ostrów Wielkopolski - przetwarzanie danych w okresie: 26 marca - 30 września 2018 r.

4. Poradnictwo psychospołeczne, prawne, obywatelskie

 Fundacja Akademia Kompetencji Europejskich ul. Cybernetyki 3b/17, 02-667 Warszawa  - przetwarzanie danych w okresie: 11 maja - 30 września 2018 r.

5. Kursy podnoszace kompetencje/kwalifikacje zawodowe

 OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO w Radomiu, ul. Kraszewskiego 1/7, 26-600 Radom - przetwarzanie danych w okresie: 1 czerwca - 30 lipca 2018 r.
 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu, ul. Saska 4/6, 26-600 Radom - przetwarzanie danych w okresie: 22 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.
 Fundacja Akademia Kompetencji Europejskich ul. Cybernetyki 3b/17, 02-667 Warszawa - przetwarzanie danych w okresie: 25 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.
 Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju, ul. Kazachska 5/132, 02-999 Warszawa - przetwarzanie danych w okresie: 25 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.
 NEURO-COACH Agata Spławska, ul. Traugutta 58a, 63-400 Ostrów Wielkopolski - przetwarzanie danych w okresie: 25 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.
 IT Config Sp. z o.o. ul. Powstańców 69, 05-870 Błonie - przetwarzanie danych w okresie: 19 lipca - 30 sierpnia 2018 r.
 TAG-CONSULTING Marta Maciejak-Tomczyk, ul. Łukowa 18a/5, 93-410 Łódź - przetwarzanie danych w okresie: 17 lipca - 30 sierpnia 2018 r.
 
 

 

Uwaga! Prosimy o wydruk formularzy po uprzednim zapisaniu na dysku twardym komputera.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji RPMA.09.01.00-14-818717-00

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 deklaracja uczestnika

Załącznik nr 3 - Oświadczenie beneficjenta

Załącznik nr 3a - Oświadczenie beneficjenta RODO

Załącznik nr 4 oświadczenie o numerze konta

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o wysokości opłat za przejazd

Załącznik nr 6 Wniosek o zwrot kosztów dojazdu-brak komunikacji publicznej

Załącznik nr 7 Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Załącznik nr 8 - oświadczenie o użyczeniu pojazdu