Rozeznanie rynku nr 1/02/RR/NP/AKME/ŁÓDŹ 9.1.1/2018

W związku z realizacją projektu „Nowa Perspektywa” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, IX Oś Priorytetowa – Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Fundacja AKME, partner Związku Młodzieży Wiejskiej w realizacji ww. projektu, zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku.

 

Pliki do pobrania:

Rozeznanie rynku

Formularz ofertowy