Jesteś tutaj:

Nowa perspektywa

Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza do udziału w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

 

NOWA PERSPEKTYWA

 

Realizowanym w ramach IX Osi priorytetowej: Włączenie Społeczne, Działanie IX.1 Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wartość projektu opiewa na kwotę 1 929 570,84 zł, w tym 95% stanowi wkład EFS, a 5 % to wkład prywatny.

 

CELEM GŁÓWNYM projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 135 osób (75 kobiet i 60 mężczyzn) zamieszkujących województwo łódzkie, które:

- są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

- pozostają bez zatrudnienia,

- bierni zawodowo tj. obecnie nie pracujący i nie zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy bezrobotni lub zarejestrowani bezrobotni z III profilem pomocy,

- są niepełnosprawne w stopniu znacznym/umiarkowanym lub niepełnosprawne intelektualnie, lub są osobami z niepełnosprawnością sprzężoną lub z zaburzeniami psychicznymi,

- mają powyżej 18 lat.

 

PLANOWANE EFEKTY: Projekt zakłada, że po jego zakończeniu:

- minimum 34% uczestników projektu ogółem, w tym minimum 34% ww. osób niepełnosprawnych dokona postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej, co jest rozumiane jako zmniejszenie dystansu do włączenia społecznego lub zatrudnienia, których przejawem jest m.in. rozpoczęcie nauki, wzmocnienie motywacji do pracy i kontaktów społecznych, zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności, poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów, podjęcie wolontariatu, poprawa stanu zdrowia, ograniczenie nałogów, doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu (szczególnie w przypadku osób z niepełnosprawnościami);

- minimum 22% uczestników projektu ogółem, w tym minimum 12% ww. osób niepełnosprawnych podejmie zatrudnienie. Osiągnięte w ramach projektu rezultaty wpłyną w sposób pozytywny na sytuację osób należących do odbiorców wsparcia oraz ich otoczenia. Zmiana nastawienia w stosunku do sytuacji zastanej będzie miała wpływ na sposób postępowania odbiorców wsparcia również po zakończeniu udziału w projekcie.

 

OFERUJEMY:

- przygotowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji,

- poradnictwo zawodowe, indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne i obywatelskie

- treningi kompetencji społecznych,

- szkolenia zawodowe,

- 3 miesięczny staż zawodowy z możliwością podjęcia zatrudnienia.

 

ZAPEWNIAMY m.in:

- stypendium szkoleniowe i stażowe,

- zwrot kosztów dojazdu,

- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną.

 

Realizacja Projektu przypada na okres od 01.10.2017 r. do 30.06.2019 r.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Szczegółowych informacji udzielamy pod nr telefonu: (22) 826-11-68 lub e-mail: nowaperspektywa@zmw.pl

 

REKRUTACJA

Od 1 listopada 2017 r. rozpoczął się nabór uczestników do projektu, który będzie trwał do końca lipca 2018 r.

Poniżej zamieszczamy dla wszystkich chętnych dokumentację rekrutacyjną uczestnika/uczestniczki projektu. Wypełnione formularze rekrutacyjne można składać na kilka sposobów:

a) osobiście w Biurze projektu w dniach roboczych w godz. 9-17,

b) pocztą na adres Realizatora Projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej, ul. Chmielna 6/6, 00-020 Warszawa,

c) pocztą elektroniczną na adres: nowaperspektywa@zmw.pl.

 

Na wszelkie pytania odpowie zawsze nasz personel, który służy pomocą wszystkim zainteresowanym projektem jak i wszystkim naszym uczestnikom i uczestniczkom.

 

Zapraszamy do kontaktu: tel.: 22 826 11 68

 

Uwaga! Prosimy o wydruk formularzy po uprzednim zapisaniu na dysku twardym komputera.

 

 

Pliki do pobrania:

Regulamin uczestnictwa

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnika/czki projektu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika/czki projektu

Załącznik nr 4 – Wniosek o przyznanie opieki nad osobą zależną (niesamodzielną)

Załącznik nr 5 –Oświadczanie uczestnika/czki projektu o zwrocie kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej

Załącznik nr 6 – Oświadczanie uczestnika/czki projektu o zwrocie kosztów przejazdu prywatnymi środkami transportu

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o użyczeniu pojazdu

Załącznik nr 8 – Zaświadczenie od przewoźnika o wysokości opłat za przejazd

Załącznik nr 9 – Oświadczenie o numerze konta