Polityka Młodzieżowa - Polityka Młodzieżowa i jej europejski wymiar

Europejski Pakt dla młodzieży
Wobec starzenia się populacji Europy Rada Europejska dostrzega potrzebę, aby młodzi Europejczycy mogli korzystać ze zbioru polityk i środków stanowiących w pełni zintegrowaną część Strategii Lizbońskiej. Celem Paktu dla Młodzieży jest poprawa edukacji, szkolenia, mobilności, integracji zawodowej oraz integracji społecznej młodych Europejczyków, przy jednoczesnym umożliwieniu harmonizacji życia zawodowego i rodzinnego. Pakt powinien zapewnić ogólną spójność inicjatyw w tych obszarach oraz wyznaczyć punkt wyjścia dla silnej, ciągłej mobilizacji w imieniu młodzieży. Jego sukces zależy od zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron, przede wszystkim organizacji młodzieżowych szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, jak również Europejskiego Forum Młodzieży, władz regionalnych i lokalnych oraz partnerów społecznych.
Rada Europejska wzywa Unię i państwa członkowskie, każde w granicach swoich uprawnień, a w szczególności europejskiej strategii zatrudnienia oraz strategii integracji społecznej, do przyjęcia następujących kierunków działań:
 

Zatrudnienie, integracja i awans społeczny
- wprowadzenie szczególnych polityk śledzenia trwałej integracji młodzieży na rynku pracy, w kontekście wspólnego programu wymiany informacji o zatrudnieniu,
- zachęcanie do zwiększania zatrudnienia młodzieży,
- w ramach krajowej polityki integracji społecznej nadawanie priorytetu poprawie sytuacji grupom młodzieży w najtrudniejszym położeniu, w szczególności żyjącym w ubóstwie, oraz inicjatywom zapobiegającym nieukończeniu edukacji,
- zachęcanie pracodawców i przedsiębiorców do większej odpowiedzialności społecznej w zakresie integracji zawodowej młodzieży,
- zachęcanie młodzieży do rozwoju przedsiębiorczości i wspieranie młodych przedsiębiorców.
 

Edukacja, szkolenia i mobilność
- zapewnianie dostosowania wiedzy do potrzeb gospodarki opartej o wiedzę oraz, w tym celu, zachęcanie do rozwoju wspólnego zbioru podstawowych umiejętności; w tym kontekście koncentracja głównie na problemie osób przedwcześnie odchodzących ze szkół,
- zwiększanie liczby studentów podejmujących okresowe studia w innym państwie członkowskim,
- zachęcanie młodzieży do mobilności poprzez usuwanie barier dla praktykantów, wolontariuszy i pracowników oraz ich rodzin; dla badaczy podejmujących systematyczne inicjatywy w ramach programu im. Marie Curie,
- zacieśnianie współpracy między państwami członkowskimi w zakresie przejrzystości i porównywalności kwalifikacji zawodowych oraz uznawania wykształcenia nieformalnego.
 

Harmonizacja życia zawodowego i rodzinnego
- wspieranie harmonizacji życia zawodowego i rodzinnego poprzez podział obowiązków między partnerów, w szczególności poprzez rozwój sieci instytucji opieki nad dziećmi i innowacyjnych form organizacji pracy,
- rozważanie polityk przyjaznych dla dziecka, w świetle dyskusji nad Zieloną Księgą zmian demograficznych, opracowaną przez Komisję

Znowelizowana Karta Uczestnictwa Młodych w życiu lokalnym i regionalnym
Aktywne uczestnictwo młodych w decyzjach i przedsięwzięciach na szczeblu lokalnym i regionalnym jest niezbędne, jeżeli chcemy budować społeczeństwa bardziej demokratyczne, bardziej solidarne i bardziej dostatnie. Uczestnictwo w życiu demokratycznym danej społeczności nie polega tylko na głosowaniu, lub na kandydowaniu w wyborach, mimo że są to elementy bardzo ważne. Uczestniczyć i być obywatelem aktywnym, to znaczy mieć prawo, środki, miejsce, możliwość i jeśli to konieczne, wsparcie wymagane w uczestnictwie w decyzjach, wpływać na nie i angażować się w akcje i działalność, w sposób przyczyniający się do ustanowienia lepszego społeczeństwa.
Każda polityka lub akcja mająca na celu rozwój uczestnictwa młodych musi upewnić się, że środowisko kulturalne jest oparte na szacunku dla młodych ludzi i bierze pod uwagę różnorodność ich potrzeb, warunków oraz dążeń. Musi ono również mieścić wymiar rozrywki i przyjemności.
 

Karta określiła zasady uczestnictwa młodych ludzi
- Udział młodych w życiu lokalnym i regionalnym stałym elementem ogólnej polityki uczestnictwa obywateli w życiu publicznym
- Wszystkie polityki powinny mieć wymiar „młodzieżowy”
- Uczestnictwo otwarte dla wszystkich młodych ludzi (bez żadnej dyskryminacji) 

 

W Karcie zostały przedstawione:
- Cele polityki sektorowej
- Instrumenty wspierania uczestnictwa młodych
- Instytucjonalne formy uczestnictwa młodych w życiu lokalnym i regionalnym.