Rynku pracy nadchodzę! Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo z Mazowsza

 

 

 

Związek Młodzieży Wiejskiej został wybrany, uczestnicząc w konkursie zamkniętym nr RPMA.08.02.00-IP.02-14-001/15 organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, do przeprowadzenia projektu pn.: „Rynku pracy nadchodzę! Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo z Mazowsza”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, VIII Oś Priorytetowa – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.2 – Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo. Wartość projektu opiewa na kwotę 1 195 049,40 zł, w tym 80 % stanowi wkład EFS, 15% to dofinansowanie Budżetu Państwa natomiast 5 % to wkład prywatny.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie osoby bierne zawodowo (obecnie nie pracujące i nie zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne), powyżej 30 roku życia, które zamieszkują tereny wiejskie znajdujące się w województwie mazowieckim, w tym spełniające także przynajmniej jeden z podanych poniżej warunków:

kobiety,

osoby powyżej 50 roku życia,

osoby o kwalifikacjach na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego bądź technikum uzupełniającego,

osoby niepełnosprawne.

Co mogą otrzymać bezpłatnie uczestnicy projektu? Nasi uczestnicy w ramach projektu otrzymają bezpłatne wsparcie w postaci:

Indywidualnego Planu Działania, którego celem jest znalezienie zatrudnienia dla osoby poszukującej pracy. Jest to wieloetapowe działanie dostosowane do indywidualnych potrzeb każdej zainteresowanej osoby,

Indywidulanego poradnictwa zawodowego,

Pośrednictwa pracy,

Szkoleń zawodowych,

3 – miesięcznego stażu zawodowego z możliwością zatrudnienia.

Dodatkowo nasi uczestnicy otrzymają wsparcie w zakresie:

opieki nad osobami niesamodzielnymi podczas działań projektowych,

zwrotu kosztów dojazdu,

stypendium szkoleniowe 1 177,50 zł brutto brutto,

stypendium stażowe 1 700,00 zł brutto brutto/m-c.

Realizacja Projektu przypada na okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2018 r.

 

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 75 osób (37 K i 38 M) o powyżej wskazanych preferencjach. Do celów szczegółowych należą:

1. Wytyczenie indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego dla 75 osób (37 K i 38 M) w terminie do 4 miesięcy od dnia rozpoczęcia udziału w projekcie.

2. Wzrost motywacji i pewności siebie oraz nabycie umiejętności poruszania się na nowoczesnym rynku pracy przez 75 (37 K i 38 M) osób do 31.12.2017 r.

3. Nabycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych przez 75 osób (37 K i 38 M) zamieszkujących obszar realizacji projektu w terminie do 31.12.2017 r.

4. Zdobycie doświadczenia zawodowego przez 75 osób (37 K i 38 M) zamieszkujących obszar realizacji projektu w terminie do 31.07.2017 r.

5. Uzyskanie zatrudnienia lub samozatrudnienia zgodnie ze wskaźnikiem efektywności zatrudnieniowej w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia udziału w projekcie przez daną osobę.

 

PLANOWANE EFEKTY

Trwałość rezultatów projektu dotyczy podjęcia zatrudnienia przez odbiorców wsparcia posiadających status osoby biernej zawodowo i zamieszkujących obszary wiejskie województwa mazowieckiego według następujących kategorii:

dla osób z niepełnosprawnościami - min 33% odbiorców wsparcia,

dla os o niskich kwalifikacjach - min 29% odbiorców wsparcia,

dla os w wieku 50 lat i więcej – 33% odbiorców wsparcia,

dla kobiet nienależących do ww. kategorii - 39% odbiorców wsparcia. Osiągnięte w ramach projektu rezultaty wpłyną w sposób pozytywny na sytuację osób należących do odbiorców wsparcia oraz ich otoczenia. Zmiana nastawienia w stosunku do sytuacji zastanej będzie miała wpływ na sposób postępowania odbiorców wsparcia również po zakończeniu udziału w projekcie.

 

REKRUTACJA

Od 1 lutego 2017 r. rozpoczął się nabór uczestników do projektu, który będzie trwał do końca września 2017 r.

Poniżej zamieszczamy dla wszystkich chętnych dokumentację rekrutacyjną uczestnika/uczestniczki projektu. Wypełnione formularze rekrutacyjne można składać na kilka sposobów:

a) osobiście w Biurze projektu w dniach roboczych w godz. 9-17,

b) pocztą na adres Biura projektu: Związek Młodzieży Wiejskiej, ul. Chmielna 6/6, 00-020 Warszawa,

c) pocztą elektroniczną na adres: aktywacja.mazowsze@zmw.pl.

Na wszelkie pytania odpowie zawsze nasz personel, który służy pomocą wszystkim zainteresowanym projektem jak i wszystkim naszym uczestnikom i uczestniczkom. Zapraszamy do kontaktu: tel.: 22 826 11 68

 

Uwaga! Prosimy o wydruk formularzy po uprzednim zapisaniu na dysku twardym komputera.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnika/czki projektu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika/czki projektu

Załącznik nr 4 - Wniosek o opiekę nad osobą zależną

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o chęci powrotu na rynek

Załącznik nr 6 - Oświadczenie uczestnika projektu o zwrocie kosztów przejazdu (auto)

Załącznik nr 7 - Oświadczenie uczestnika projektu o zwrocie kosztów przejazdu

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o użyczeniu pojazdu

Załącznik nr 9 - Zaświadczenie przewoźnika o wysokości opłat za przejazd

Załącznik nr 10 - Oświadczenie uczestnika projektu o numerze konta