XIII Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej

XIII Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej
Zakopane
3-5 lipca 2009 

 

Zarząd Krajowy ZMW zaprasza wszystkie dziecięce i młodzieżowe zespoły ludowe do udziału w XIII edycji Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej.  Festiwal  odbędzie  się  w  dniach  3-5  lipca  2009 w  Zakopanem.

Organizatorem  Festiwalu  jest  Związek  Młodzieży  Wiejskiej,  natomiast  patronat merytoryczny  sprawuje  Główna  Komisja  Artystyczna  z  siedzibą  przy  Zarządzie  Krajowym Związku Młodzieży Wiejskiej. Współorganizatorami Festiwalu są: Samorząd Województwa Małopolskiego,  Fundacja Kultury Wsi, Biuro Promocji Zakopanego.

Zgłoszenia zespołu wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać drogą listowną w terminie nieprzekraczalnym, do dnia 15 czerwca br. na adres biura Zarządu Krajowego ZMW w Warszawie (00-373 Warszawa, ul. Nowy Świat 19, lok. 17) lub drogą elektroniczną na adres zkzmw@zmw.pl


Festiwal  Kultury  Młodzieży  Szkolnej  jest  imprezą  ogólnopolską,  pozwalającą przedstawić dorobek szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w zakresie wychowania artystycznego. Przedsięwzięcie to adresowane jest wyłącznie do młodzieży ze średnich szkół rolniczych i zamieszkałych na wsi uczniów gimnazjów – nie dopuszcza się udziału osób dorosłych. Wyjątek stanowią tylko prezentacje w których udział osób dorosłych ze względu na wyraz artystyczny i wartość kulturową dopuszcza regulamin FKMSz.

Celem  Festiwalu  jest  prezentacja  dorobku  dziecięcych  zespołów  ludowych  z  całej Polski, zachęcenie dzieci  i młodzieży do poznania  i ochrony  regionalnego oraz narodowego dziedzictwa.

 

Harmonogram realizacji projektu:

do 15 czerwca 2009 – nadsyłanie zgłoszeń do udziału w Festiwalu;
do 20 czerwca 2009 – obrady jury i wyłonienie zespołów zaproszonych do udziału w Finale Krajowym Festiwalu w Zakopanem

 

3 lipca 2009

godz. 11.00 - rozpoczęcie Festiwalu, zajęcia warsztatowe;
godz. 12.00 do  wieczora - przesłuchania  konkursowe  i warsztaty artystyczne

4 lipca 2009

- dalszy ciąg warsztatów i przesłuchań konkursowych.

5 lipca 2009

godziny poranne - czas wolny dla Zespołów;
13.00 - Gala  Finałowa,  rozpoczynająca  się  uroczystym przemarszu zespołów uczestniczących w Festiwalu Krupówkami.


Jak co roku, Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej zapewnia wszystkim zespołom
podczas Finału Krajowego Festiwalu następujące świadczenia:
•  zakwaterowanie;
•  wyżywienie;
•  udział w warsztatach dla opiekunów grup.


UWAGA: Zarząd Krajowy nie zwraca kosztów podróży zespołów do Zakopanego !!!

 

 Regulamin

 Formuarz

 Informacje szczegółowe