Współpraca międzynarodowa

Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej zrealizował w mijającej kadencji wiele różnorodnych programów wymiany międzynarodowej oraz współpracy młodzieży. Poczynania Działu Wymiany Zagranicznej nastawione były w tym okresie przede wszystkim na przygotowaniu młodych mieszkańców wsi do przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Po przystąpieniu do Wspólnoty ZMW realizował z kolei projekty promujące wszechstronny rozwój, integrację oraz edukację obywatelską mieszkańców Europy


DZiały: Członkostwo ZMW w organizacjach międzynarodowych:

 


 

Od 2000r. ZMW jest pełnoprawnym członkiem Europejskiej Federacji Organizacji Młodzieżowych (EFYSO) zrzeszającej kilkadziesiąt organizacji młodzieżowych z niemal wszystkich krajów Europy. Działalność w EFYSO pozwoliła jeszcze pełniej realizować takie cele ZMW jak: działania na rzecz integracji europejskiej, pomoc młodym ludziom w realizacji ich aspiracji życiowych itp.


Do najbardziej istotnych projektów realizowanych we współpracy z EFYSO zaliczyć należy:

 1. Organizacja konferencji: "Historia - źródłem wielokulturowej Europy", która odbyła się w 2003r. w Strzegomiu. W spotkaniu wzięło udział niemal 200 młodych ludzi z całej Europy, którzy przez siedem dni debatowali o perspektywach i zagrożeniach dla młodzieży wynikających z poszerzenia Wspólnoty o nowe kraje oraz o wpływie historii kontynentu na proces kształtowania się współczesnej Europy.Nie biorę, nie piję
 2. Udział w XI Konferencji EFYSO pt. "Prawa człowieka" - 17-24 lipiec 2004r". W spotkaniu, które odbyło się w Wiedniu (Austia), wzięło udział około 150 młodych ludzi z 12 krajów UE. ZMW wydelegował na konferencję 11 osobową grupę młodzieży, która brała udział w dyskusjach na temat przestrzegania praww człowieka oraz uczestniczyła w przemówieniach przedstawicieli Rady Europy.
 3. Large Scale Project - projekt składający się z cyklu sześciu wymian międzynarodowych, których celem było upowszechnianie wśród młodzieży idei edukacji nieformalnej realizowanej poprzez zajęcia sportowe. Uczestnicy kolejnych projektów realizowanych w: Austrii, Irlandii, Włoszech i Niemczech mieli okazję spróbować swoich sił we wspinaczce górskiej czy też raftingu.

  Kolejne wymiany realizowane w ramach projektu Large Scale Project zaplanowano we Francji oraz na Węgrzech.

 4. General Assembly 2006 - Związek Młodzieży Wiejskiej podjął się zorganizowania corocznego zgromadzenia ogólnego członków EFYSO. Spotkanie, którego głównym tematem było podsumowania działalności organizacji w ubiegłym roku oraz omówienie stanu przygotowań do konferencji EFYSO w Kijowie.
 5. EFYSO Study Session 2005 - które odbyły się w kwietniu w Europejskim Centrum Młodzieży w Budapeszcie (Węgry). W trakcie spotkania, w którym wzięli udział przedstawiciele ZMW, poruszano problematykę praw człowieka, kwestie przestrzegania praw człowieka w stosunku do młodzieży oraz dyskutowano w jaki sposób lepiej i efektywniej młodzież może wykorzystywać swoje prawa zagwarantowane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

18 lipca 1998r. Związek Młodzieży Wiejskiej przystąpił do grona członków Europejskiego Komitetu Młodych Farmerów i Klubów 4H. Organizacji przeznaczonej dla dzieci i młodzieży kładącej szczególny nacisk na rozwój umiejętności życiowych, zainteresowań oraz ogólnego podniesienia poziomu wiedzy.

Przedstawiciel ZMW pełnił również funkcję członka Zarządu w Komitecie, odpowiadając za działania gr. IV dotyczące Europy Wschodniej. Z racji pełnionych obowiązków uczestniczył w spotkaniach roboczych poświęconych przygotowaniu i organizacji Rally w Szkocji.

Z racji członkostwa w Komitecie kolejni przedstawiciele ZMW mieli okazję wziąć udział w międzynarodowych spotkaniach młodzieży wiejskiej. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć seminaria tematyczne organizowane w Austrii oraz Norwegii, które poświęcone były wymianie kontaktów oraz doświadczeń a także lepszemu poznaniu kultury i lokalnych zwyczajów.

Jedną z inicjatyw, która odniosła duży sukces było zorganizowanie seminarium: "Organizacja miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych na terenach wiejskich". Seminarium z tego tematu odbyło się w Niemczech a jego uczestnicy mieli okazję zapoznać się z działalnością farm, które dają możliwość pracy osobom niepełnosprawnym w gospodarstwie. Po odpowiednim przeszkoleniu oraz pod opieką doświadczonych instruktorów osoby objęte działaniami projektu, w zależności od stopnia niepełnosprawności, miały możliwość wykonywania pewnych zadań co wpływało tym samym na ich poczucie samorealizacji i przynależności społeczno-zawodowej.

W trakcie wykładów i warsztatów uczestnicy zastanawiali się również nad innymi możliwymi formami pomocy osobom cierpiącym na różnego rodzaju dysfunkcje. 

W 2005r. ZMW przystąpił do Europejskiej Rady Młodych Rolników (CEJA), w której obecnie uczestniczy na prawach członka stowarzyszonego. Założona w 1958 roku w Rzymie organizacja reprezentuje interesy młodych rolników z Unii Europejskiej. Obecnie CEJA zrzesza niemal 30 organizacji młodych rolników z wszystkich krajów Wspólnoty oraz z Bułgarii.

 

Członkostwo w CEJA jest ogromną szansą pozwalającą ZMW aktywnie działać w obronie interesów polskich młodych rolników w Unii.

CEJA

Działalność w tej organizacji dała także możliwość udziału w szeregu nieformalnych spotkań, seminariów oraz konferencji dotyczących istotnych aspektów związanych ze zmianami we Wspólnej Polityce Rolnej krajów Wspólnoty.


 

Przedstawiciele ZMW brali udział m.in. w:

 
 • Europejskich Konsultacjach Organizacji Pozarządowych (European NGO/CSO Consultation), które odbyły się w Montpellier (Francja) w maju 2004r. W trakcie spotkania przedstawiciele niemal 100 organizacji typu non-profit pracowali nad stanowiskiem dotyczącym działań zmierzających do poprawy jakości życia na wsi oraz polepszania wymiany i dystrybucji produktów rolnictwa.

  Wypracowany dokument został następnie przedstawiony w trakcie Europejskiej Regionalnej Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz przekazany przedstawicielom poszczególnych Komitetów Narodowych działających w ramach tej organizacji.

 • konferencji "Przyszłość gospodarstw rolniczych w UE - droga do sukcesu", która miała na celu przedstawienie wiodących kierunków rozwoju rolnictwa w państwach Wspólnoty oraz omówienie szans i zagrożeń związanych z planami dotyczącymi reformy w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej. Spotkanie zorganizowane było na Majorce przez hiszpańską organizację młodych rolników - ASAJA (Asociacion Agraria Jovenes Agricultores).
 • udział w nadzwyczajnym zjeździe członków CEJA, które odbyło się w styczniu 2005r. w Sztrasburgu (Francja) i dotyczyło przygotowania strategii działania w zakresie lobbingu w Parlamencie Europejskim na rzecz korzystnych rozwiązań dotyczących Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich po roku 2006.

 

Jednym z istotnych elementów działalności CEJA jest działalność edukacyjna realizowana m.in. za pomocą specjalnie opracowanego programu TELLUS. ZMW aktywnie włączył się w realizację tego projektu w Polsce. W tym celu przedstawiciele organizacji wzięli udział w dwóch konferencjach dotyczących doświadczeń z realizacji projektu w innych krajach:

 
 • w dniach 4-6 grudnia 2005 roku odbyło się w Parlamencie Europejskim w Brukseli seminarium dla nauczycieli zorganizowane przez CEJA. W spotkaniu udział wzięło ponad czterdziestu nauczycieli, przedstawicieli organizacji zrzeszających młodych rolników, instytucji unijnych, rolników i dziennikarzy między innymi z Włoch, Węgier, Polski, Czech, Niemiec, Francji, Belgii, Holandii i Finlandii.

  Seminarium dotyczyło różnych aspektów rolnictwa i jego roli we współczesnej Europie, ale przede wszystkim nowych zadań stojących przed młodymi rolnikami w aspekcie edukacji pro-rolnej społeczeństw a w szczególności dzieci - jako przyszłych konsumentów lub współtwórców szeroko pojętej produkcji rolnej.

 • kolejne z cyklu seminariów dotyczących omówieniu osiągnięć z realizacji programu edukacyjnego TELLUS odbyło się w Budapeszcie (Węgry). W trakcie tego spotkania przedstawiciele CEJA przekazywali swoje doświadczenia oraz omawiali sposoby finansowania programu, który jako element edukacji nieformalnej działa zazwyczaj dzięki wsparciu sponsorów, fundacji oraz funduszy strukturalnych.

 

Duża część projektów dotyczyła wymiany międzynarodowej, tematycznie związanych z zagadnieniami zachęcania młodzieży do rozwoju przedsiębiorczości czy też aktywnym udziale w życiu społecznym i kulturalnym młodych ludzi m.in.

 
 1. "Europen market" to celebrate the enlargement - dzięki wsparciu tego projektu ponad 60cio osobowa grupa młodzieży wzięła udział w brukselskich uroczystościach związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Najbardziej istotnym elementem spotkania młodych ludzi była możliwość uczestnictwa w międzynarodowym spotkaniu pt: "Europen Market".

  W wystawie, która 1 maja 2004r. odbyła się z inicjatywy Rady Europy oraz Komisji Europejskiej wzięli udział przedstawiciele państw Wspólnoty wraz z krajami nowo wstępującymi. Przedstawiciele ZMW uzyskali w ten sposób niepowtarzalną okazję zaprezentowania na arenie europejskiej dorobku naszego kraju, jego tradycji, kultury oraz folkloru.

  Wraz z przedstawicielami ZMW do Brukseli wyjechał Zespół Pieśni i Tańca Sędziejowiczanie - była to forma nagrody za zdobycie I-go miejsca w Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej.

 2. "Wspólna Europa - szanse i wyzwania dla młodych rolników" - w dniach 31 sierpień - 5 wrzesień 2005 odbyła się konferencja młodzieży wiejskiej z Polski i Luksemburga, której głównym tematem była wymiana poglądów i doświadczeń związanych z funkcjonowaniem w obszarze Wspólnej Polityki Rolnej. Młodzi ludzie w trakcie dyskusji poruszali problemy dotyczące szans oraz zagrożeń związanych z planowanymi zmianami we Wspólnej Polityce Rolnej realizowanej przez Unie Europejską.

  Spotkanie było również dobrą okazją do wymiany poglądów oraz doświadczeń na temat roli i zadań jakie spełniają organizacje młodzieżowe w obu krajach.


DZiały: Środkowoeuropejskie Centrum Młodzieży Wiejskiej:
 

 

"Leadership w organizacjach młodzieżowych działających w środowisku wiejskim" - w projekcie realizowanym w dniach 13-19 września 2004 w Załęczu Wielkim wzięło udział 70 przedstawicieli organizacji młodzieżowych z 17 krajów Unii Europejskiej.

 

Projekt miał na celu przygotowanie organizacji pozarządowych do realizacji projektów mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu, ograniczanie skutków wykluczenia społecznego oraz ekonomicznego; wymianę doświadczeń dotyczących działań na rzecz wyrównywania szans na rynku pracy a także uczestnictwa w przedsięwzięciach nastawionych na rozwój lokalny.

 

Projekt był bardzo pozytywnie oceniony i uzyskał wsparcie finansowe Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (CEI).


 

I Środkowoeuropejskie Forum Młodzieży Wiejskiej to nowa inicjatywa młodzieży z takich krajów jak Polska, Ukraina, Rumunia, Węgry, której celem jest wymiana doświadczeń i wiedzy dotyczącej problemów młodego pokolenia wsi w kontekście integracji europejskiej.

 

Głównym punktem programu I Europejskiego Forum Młodzieży Wiejskiej była konferencja (zobacz zdjęcia) p.t. ”Rozwój obszarów wiejskich w Europie środkowowschodniej”. Problematyka konferencji obejmowała między innymi następujące zagadnienia:

 • Sytuacja wsi i rolnictwa w krajach uczestniczących w Forum;
 • Młodzież wiejska, jej rola i szanse w rozwijającej się Europie.

 

W Forum wzięło udział około 30 gości z zagranicy, m. in. z Ukrainy, Rumunii i Węgier oraz 450 młodych liderów z Polski.


Forum zaszczycili swą obecnością goście honorowi:

 

 • Mariusz Lipiński - z-ca Prezesa Agencji Rynku Rolnego;
 • Tomasz Bratek - Dyrektor Programu Młodzież;
 • Czesław Siekierski - Eurodeputowany Poseł; 
 • Mirosław Pawlak - Poseł RP;
 • Adam Jakubas - Marszałek województwa Świętokrzyskiego;
 • Arne Mielken - Sekretarz Europejskiej Rady Młodych Rolników;
 • Alfred Domagalski - Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczości.