Jesteś tutaj:

CIES Mazowsze

„Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim” jest wielopoziomowym i innowacyjnym projektem, skierowanym do mieszkańców województwa mazowieckiego, będących członkami i/lub pracownikami organizacji pozarządowych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

Wymagania

Organizator zapewnia

Dokumenty

 

Głównym celem projektu „Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim” jest wzmocnienie podmiotów wspierających i realizujących usługi wobec podmiotów ekonomii społecznej oraz budowanie funkcjonalnego otoczenia sprzyjającego ich rozwojowi poprzez objęcie specjalistycznym wsparciem szkoleniowym 500 członków organizacji pozarządowych.

 

W ramach projektu organizujemy dwudniowe warsztaty szkoleniowe dla pracowników i/lub członków podmiotów ekonomii społecznej z zakresu, który obejmuje:
- problematykę ekonomii społecznej,
- zarządzanie zasobami ludzkimi,
- doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
- budowanie partnerstwa,
- zarządzanie finansami,
- pozyskiwanie funduszy na działalność organizacji,
- podstawy zarządzania projektami.

Szkolenia przeznaczone są dla członków i/lub pracowników:
- nowopowstałego NGO, działającego do 1 miesiąca,
- NGO działającego do 24 miesięcy,
- NGO działającego powyżej 12 miesięcy, o przychodach za poprzedni rok poniżej 100.000 zł,
- NGO z terenów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich do 25 tyś. mieszkańców,

 

W projekcie uczestniczyć mogą osoby dorosłe będące:
a)    członkami i/lub pracownikami (umowa o pracę/umowa cywilnoprawna/wolontariat) organizacji pozarządowych posiadających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego,
b)    osobami bezrobotnymi,
c)    osobami nieaktywnymi zawodowo,
d)    osobami uczącymi się lub kształcącymi się,
e)    osobami pracującymi

 

Organizator zapewnia:

- nocleg,

- wyżywienie,

- materiały szkoleniowe,

- zaświadczenie ukończenia szkolenia.

 

Zainteresowane uczestnictwem osoby prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków uczestnictwa w projekcie. Podpisany formularz prześlij e-mailem, faksem, pocztą lub dostarcz osobiście do jednego z Inkubatorów Ekonomii Społecznej.

 !!! Ilość miejsc ograniczona !!!

 

Ponadto w ramach realizowanego projektu powstało 6 Inkubatorów Ekonomii Społecznej położonych w różnych regionach województwa mazowieckiego – Lipsko, Płock, Pułtusk, Skórzec, Wąsewo, Zwoleń, które pełnią rolę centrów informacji dla organizacji pozarządowych.
W IES pracują Specjaliści ds. ekonomii społecznej, którzy udzielą niezbędnych informacji z zakresu księgowości, prawa czy marketingu dotyczących działalności organizacji pozarządowych. Każdy może przyjść do biura IES i skorzystać z doradztwa bezpłatnie!!!
Specjaliści prowadzą spotkania informacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego, siedzibach Stowarzyszeń, Fundacji, OSP itd. w celu zaprezentowania możliwości jakie dają Inkubatory oraz zapoznać z problematyką ekonomii społecznej                     i zachęcić do rozwoju organizacje już działające na terenie województwa.
Inkubatory Ekonomii Społecznej wyposażone są w niezbędny sprzęt biurowy, tj.: komputer, ksero, drukarka, faks, z których każdy może skorzystać bezpłatnie!!!

Dokumenty do pobrania:
Zaproszenie na szkolenia
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin uczestnictwa w projekcie
Adresy Inkubatorów Ekonomii Społecznej