Aktywni – atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy

W związku z realizacją projektu „Aktywni – atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy”, realizowanego na podstawie
umowy nr UDA-POKL.06.01.01-14-142/10-00, sporządzonej w dniu 2 grudnia 2010 roku pomiędzy ZMW a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza osoby bezrobotne, zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego w powiatach:


radomskim, przysuskim i szydłowieckim

 

do bezpłatnego udziału w wybranym szkoleniu:

 

- Ochrona osób i mienia
- Asystent księgowości
- Asystent zarządcy nieruchomości
.

 

Wszystkim uczestnikom szkoleń oferujemy:
- udział w szkoleniu z zakresu aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości
- materiały szkoleniowe i promocyjne
- poczęstunek na zajęciach
- zwrot kosztów dojazdu
- dodatek szkoleniowy
- badania lekarskie
- zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi
- pokrycie państwowych opłat egzaminacyjnych.

 

Informacje i zapisy w Biurze projektu:
Związek Młodzieży Wiejskiej
ul. Nowy Świat 19 lok. 17
00-029 Warszawa
Tel.: (22) 826 11 68/ 692 489 662
Fax.: (22) 826 44 55

agnieszka.moscicka@zmw.pl

 

Zasady rekrutacji i udziału w projekcie określa Regulamin Uczestnictwa w projekcie „Aktywni – atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy”.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

 

 

Pliki do pobrania:
1.    Regulamin Uczestnictwa w Projekcie „Aktywni – atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy”.
2.    Formularz zgłoszeniowy
3.    Oświadczenie Beneficjenta Ostatecznego